جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9328 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه آز هورمون (کد 1)
(آقای مختاریه-خانم ایازی)
کددرس:246 گروه:1021
آز هورمون (کد 2)
(آقای مختاریه-خانم ایازی)
کددرس:246 گروه:1022
  آشنایی با بیماری های داخلی
(دکتر اشرفیان)
کددرس:255
گروه:102
انگل 2
(دکتر سعدآبادی -دکتر پوستچی)
کددرس:229
گروه:102
دوشنبه   ایمونو هماتو
(آقای یعقوبی)
کددرس:243 گروه:102
  روش های کنترل کیفی
(آقای جعفری)
کددرس:252
گروه:102
شروع کلاس از ساعت 14:30
تاریخ امامت
(آقای اکرامی فرد)
کددرس:50043 گروه:5002
هورمون
(آقای مختاریه)
کددرس:245
گروه:102
سه شنبه

       
چهارشنبه آز انگل 2 (کد 2)
(آقای گنج بخش)
کددرس:230 گروه:1022
آز انگل 2 (کد 1)
(آقای گنج بخش)
کددرس:230
گروه: 1021
  آز سم شناسی (کد 2)
(دکتر کریمانی)
کددرس:237
گروه:1022
آز سم شناسی (کد 1)
(دکتر کریمانی)
کددرس:237 گروه:1021
آز ایمونو هماتو (کد 2)
(آقای یعقوبی)
کددرس:244
گروه: 1022
آز ایمونو هماتو (کد 1)
(آقای یعقوبی)
کددرس:244
گروه: 1021
پنجشنبه     سمینار
(دکتر کیفی)
کددرس:257 گروه:102
سم شناسی
(دکتر کریمانی)
کددرس:236 گروه:102
 
اصول فنی نگهداری
(آقای قره باغی)
کددرس:242 گروه:102