دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9418 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد)
کددرس:251 گروه:102
روان شناسی
(خانم قائینی)
کددرس:216 گروه:102
     
دوشنبه آز باکتری شناسی پزشکی کد 2
(آقای‌طلوع-آقای مصدق)
کددرس:254 گروه:1022
آز باکتری شناسی پزشکی
کد 1
(آقای‌طلوع‌-خانم‌ مرادی)
کددرس:254 گروه:1021
  تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کددرس:50051 گروه:5002
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای امامی)
کددرس:215 گروه:102
سه شنبه آز هماتو 2 (کد1)
(آقای بحرآبادی)
کددرس:250 گروه:1021
آز هماتو 2 (کد2)
(آقای بحرآبادی)
کددرس:250 گروه1022
آیین زندگی
( آقای رضائیان)
کددرس: 50022
گروه: 5002
   
آزبیوشیمی‌پزشکی2 (کد 2)
 (آقای مختاریه)
کددرس:234
گروه: 1022
آزبیوشیمی‌پزشکی2(کد 1)
 (آقای مختاریه)
کددرس:234 گروه:1021
چهارشنبه بیوشیمی پزشکی 2
(خانم حمید)
کددرس:233
گروه:102
باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:253
گروه: 102
     
پنجشنبه

ژنتیک
(دکتر کیفی)
کددرس:256
گروه: 102
خون شناسی 2
(آقای رنجبر)
کددرس:249
گروه:102
   
باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:253
گروه: 102