جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است 
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9428 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه خون شناسی 1
(دکتر جلیلیان)
کددرس:240 گروه:102
فارماکولوژی
(دکتر سعیدی)
کددرس:235 گروه:102
  آز خون شناسی 1 (کد 2)
(آقای رنجبر)
کددرس:241 گروه:1022
دوشنبه خون شناسی 1
(دکتر جلیلیان)
هفته در میان
کددرس:240 گروه:102
اصول ایمنی و حفاظت (آقای پور اسماعیل)
کددرس:239 گروه:102
  آسیب شناسی
(دکتر داعی)
کددرس:231
گروه:102
قارچ شناسی پزشکی
(دکتر زرین فر)
کددرس:247
گروه:102
سه شنبه

    آز قارچ (کد1)
(آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1021
آز آسیب (کد1)
(خانم بهرامی فر)
کددرس:232 گروه:1021
آز آسیب (کد2)
(خانم بهرامی فر)
کددرس:232 گروه:1022
آز قارچ (کد2)
(آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1022
چهارشنبه   متون انگلیسی
(خانم حمید)
کددرس:238
گروه:102
  قانون اساسی
(آقای مجتبی کریمی)
کددرس:50032
گروه:5002
اندیشه اسلامی2
(حجه الاسلام کریمی)
کددرس:50012
گروه:5002
پنجشنبه       آز خون شناسی1(کد1)
(آقای رنجبر)
کددرس:241
گروه:1021