جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9518 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه آز بیوپزشکی 1 (کد1)
 (آقای پریزاده)
کددرس:220 گروه:1021
آز بیوپزشکی 1 (کد2)
 (آقای پریزاده)
کددرس:220 گروه:1022
     
آز انگل شناسی 1 (کد2)
 (آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه:1022
آزانگل شناسی1 (کد1)
 (آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه:1021
یکشنبه آز ایمنی شناسی(کد1)
(آقای یعقوبی)
کددرس:226
گروه:1021
     
آز ویروس(کد2)
(دکتر منصوری-
خانم کتابی)
کددرس:228 گروه:1022
آمار حیاتی (کد2)
(آقای طلوع)
کددرس:218 گروه:1022
دوشنبه ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225
گروه:102
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
    دانش خانواده و جمعیت خواهران
(خانم قاضی زاده)
کددرس:500101گروه:5001
دانش خانواده و جمعیت برادران
(دکتر مصدقی)
کددرس:500101گروه:5002
سه شنبه آز ایمنی شناسی(کد2)
(آقای یعقوبی)
کددرس:226
گروه:1022
  انگل شناسی 1
(دکتر سعد آبادی-دکترپوستچی)
کددرس:223
گروه:102
 
آز ویروس (کد1)
  (دکتر منصوری-
خانم کتابی)
کددرس:228 گروه:1021
آمار حیاتی (کد1)
(آقای طلوع)
کددرس:218 گروه:1021
چهارشنبه بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219
گروه:102
ویروس شناسی
(دکتر منصوری)
کددرس:227
گروه:102
     
ایمنی شناسی پزشکی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225
گروه:102
پنجشنبه