جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
 انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9528 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه آز فیزیولوژی (کد2)
(آقای یعقوبی)
کددرس:211
گروه: 1022
آز فیزیولوژی (کد1)
 (آقای یعقوبی)
کددرس:211
گروه:1021
  آز بافت (کد1)
 (دکتر داعی)
کددرس:214 گروه:1021
آز بافت (کد2)
 (دکتر داعی)
کددرس:214 گروه:1022
آز میکروب (کد1)
(آقای طلوع-
خانم مصرزاده)
کددرس:222
گروه: 1021
آز میکروب (کد2)
 (آآقای طلوع-
خانم دولتخواه)
کددرس:222
گروه:1022
آز بیوشیمی عمومی(کد2)
 (خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه:1022
آز بیوشیمی عمومی(کد1)
 (خانم آرزم جو)
کددرس:206
گروه: 1021
یکشنبه          
دوشنبه   بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205
گروه: 102
  روش مطالعه
(خانم اصل شیرین)
کد درس:60056 گروه:102
بافت شناسی
(دکتر داعی)
کددرس:213
گروه:102
سه شنبه     بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205
گروه: 102
فیزیولوژی
(دکتر اشرفیان)
کددرس:210
گروه:102
 
چهارشنبه میکروب عمومی
آقای طلوع
کددرس:221 گروه:102
فیزیک حیاتی
 آقای ایمان پرست
کددرس:212 گروه:102
تربیت بدنی 2 خواهران (کد1)
کددرس:50093 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 12
تربیت بدنی 2 خواهران (کد2)
کددرس:50093گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 2 خواهران (کد3)
کددرس:50091 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 2 برادران(کد2)
کددرس:50092 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 2 برادران(کد3)
کددرس:50094 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 2 خواهران (کد4)
کددرس:50092 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 16:30 الی 18
پنجشنبه

ادبیات (خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس از ساعت 11 صبح الی 14 برگزار میگردد
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
  زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002