جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم آز 9618 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه     تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس:13:30
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس:15
تربیت بدنی 1 خواهران (کد3)
کددرس:5008 گروه:5003
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس:16:30
آز فیزیک(کد1)
(آقای ایمان پرست)
کددرس:202
گروه:1021
آز فیزیک (کد2)
(آقای ایمان پرست)
کددرس:202
گروه:1022
یکشنبه کامپیوتر عملی(کد2)
 (خانم حقانی)
کددرس:217 گروه:1022
آناتومی نظری
(دکتر رجب زاده)
کددرس:208
گروه 102
  کامپیوتر عملی (کد1)
 (خانم حقانی)
کددرس:217 گروه:1021
آز سلولی و ملکولی
(کد1) (دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه:1021
آز سلولی و ملکولی
(کد2) (دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه:1022
دوشنبه   فیزیک عمومی
(دکتر علیزاده)
کددرس:201
گروه:102
  آز شیمی عمومی(کد1)
  (خانم کوثری)
کدردس:204 گروه:1021
آز شیمی عمومی(کد2)
 (خانم کوثری)
کددرس:204 گروه:1022
آناتومی عملی(کد 2)
 (دکتر رجب زاده)
کدرس:209 گروه:1022
آناتومی عملی(کد 1)
 (دکتر رجب زاده)
کددرس:209
گروه: 1021
سه شنبه            
چهارشنبه اندیشه اسلامی 1
(خانم دارابی)
کددرس:50011 گروه:5002
سلولی و ملکولی
(دکتر کیفی)
کددرس:207
گروه: 102
  شیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:203 گروه:102
 
پنجشنبه

زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13
زبان پیش
(خانم رحمان نژاد)
(هر هفته برگزار میگردد)
کددرس:5007 گروه:5002