جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه 9428 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه ارزیابی وضعیت تغذیه
(خانم حسینی-خانم صفری)
کددرس:133
گروه:101
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذایی
(دکتر ناصری نژاد)
کددرس:132
گروه:101
     
دوشنبه اکولوژی غذا و تغذیه
(خانم زارعی)
کددرس:127
گروه:101
اندیشه اسلامی 2
(دکتر نجفی)
کددرس:50012
گروه:5001
  اصول تنظیم برنامه های غذایی
(خانم حسینی)
کددرس:122 گروه:101
آشنایی با قانون اساسی
(آقای مجتبی کریمی)
کددرس:50032 گروه:5003
سه شنبه     بهداشت و مسمومیت موادغذایی
(دکتر صرافان)
کددرس:113
گروه:101
    آز شیمی تجزیه (کد1)
(دکتر صرافان)
کددرس:116 گروه:1011
آز شیمی تجزیه (کد2)
(دکتر صرافان)
کددرس:116 گروه:1012
کاربرد رایانه
(خانم زارعی)
کددرس:126
گروه: 1012
کاربرد رایانه
(خانم زارعی)
کددرس:126
گروه: 1011
چهارشنبه ارزیابی وضعیت تغذیه(عملی)
(خانم حسینی)
کددرس:133 گروه:101
شیمی تجزیه مواد غذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس:116
گروه:101
  فیزیولوژی تغذیه
(آقای مالک-خانم بهرامی)
کددرس:120 گروه:101
 
پنجشنبه