جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه 9518 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه   تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی)
کددرس:119 گروه:101
ادبیات فارسی
(خانم وفائی فرد)
کددرس:5006
گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 13
پاتوفیزیولوژی
(آقای دکتر اشرفیان)
کددرس:128 گروه:101
دوشنبه   میکروب موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی)
کد درس:114
گروه:101
  تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی)
کد درس:118 گروه:101
دانش خانواده
(خواهران)
کددرس:500101 گروه:5001
دانش خانواده
(برادران)
کددرس:500101 گروه:5002
سه شنبه تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی)
کددرس:119 گروه:101
زبان تخصصی
(خانم زارعی)
کددرس:121 گروه:101
     
چهارشنبه   تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی)
کددرس:118 گروه:101
  بهداشت عمومی
(آقای امامی)
کد درس:109 گروه:101
 
پنجشنبه

آز میکروب موادغذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس:114 گروه:1011
آز میکروب موادغذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس:114 گروه:1012