جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه 9528 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه آز انگل شناسی (کد1)
آقای گنج بخش
کددرس:111 گروه:1011
آز انگل شناسی (کد2)
آقای گنج بخش
کددرس:111 گروه:1012
فیزیولوژی
(دکتر اشرفیان)
کددرس:103 گروه:101
انگل شناسی
دکتر سعد آبادی-خانم پوستچی
کددرس:111
گروه:101
 
آزمیکروب عمومی (کد1) 
دکتر منصوری - آقای پور اسماعیل
کددرس:110 گروه:1011
دوشنبه بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
کددرس:112 گروه:101
میکروب عمومی
( دکتر منصوری)
گروه:101 کددرس:110
  اپیدمیولوژی بیماری ها
(دکتر فرخانی)
کددرس:108 گروه:101
 
سه شنبه   بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
کددرس:112 گروه:101
فیزیولوژی
(دکتر اشرفیان)
کددرس:103 گروه:101
  جامعه شناسی
(آقای صالح)
کددرس:107 گروه:101
چهارشنبه آز بیوشیمی متابولیسم
(کد1)
آقای پریزاده
کددرس:112 گروه:1011
آز بیوشیمی متابولیسم
(کد2)
آقای پریزاده
کددرس:112 گروه:1012
تربیت بدنی 2 خواهران (کد1)
کددرس:50093 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 12
تربیت بدنی 2 خواهران (کد2)
کددرس:50093گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 2 خواهران (کد3)
کددرس:50091 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 15
آز میکروب عمومی (کد1)
دکتر منصوری - آقای پور اسماعیل
کددرس:110 گروه:1011
تربیت بدنی 2 برادران(کد2)
کددرس:50092 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 2 برادران(کد3)
کددرس:50094 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 2 خواهران (کد4)
کددرس:50092 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 16:30 الی 18
پنجشنبه زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007
گروه:5001
زبان عمومی
هفته در میان (آقای جعفری)
کددرس:5007
گروه:5001