جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه 9618 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبهتربیت بدنی 1 خواهران (کد1)
کددرس:5008
گروه:5001
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 1 خواهران (کد3)
کددرس:5008 گ:5003
(خانم نیک روش)
ساعت شروع کلاس: 14:30
یکشنبه زبان پیش
(خانم بیکی)
کددرس:5007 گروه:5001
روش مطالعه و یادگیری
(خانم اصل شیرین)
کددرس:101 گروه:101
     
دوشنبه آزبیوشیمی مقدماتی (کد2)
( آقای مختاریه)
کددرس:102 گروه:1012
  مبانی روان شناسی
(خانم قائینی)
کددرس:106
گروه:101
 
  کامپیوتر (کد1)
(خانم محمدزاده)
کددرس:1217 گروه:1011
سه شنبه بیوشیمی مقدماتی
(آقای پریزاده)
کددرس:102 گروه:101
آناتومی
(دکتر رجب زاده)
کددرس:104
گروه:101
آزبیوشیمی مقدماتی (کد1)
( آقای مختاریه)
کددرس:102
گروه:1011
 
چهارشنبه آمارحیاتی (کد2)
(خانم ناصر نژاد)
کددرس:105 گروه:1012
آمارحیاتی (کد2)
(خانم ناصر نژاد)
کددرس:105 گروه:1011
  اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی)
کددرس:50011
کدگروه: 5001
 
کامپیوتر (کد2)
(خانم محمد زاده)
کددرس:1217 گروه:1012
پنجشنبه زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5001
8-11
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5001
(هفته درمیان)