جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبهدارو شناسی
(دکتر سعیدی)
کددرس:420 گروه:104
کلاس از ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد
  کارگاه اندروید
(مهندس یوسفی)
سایت
دوشنبه   سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها2 (تئوری)
(دکتر مرادی)
کددرس:413
گروه:104
  ریاضیات
(دکتر جنگی)
کددرس:406
گروه:104
انفورماتیک سلامت 1
(دکتر جنگی)
کددرس:441
گروه:104
سه شنبه کارگاه اندروید
(مهندس یوسفی)
سایت
سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها2 (عملی)
(دکتر مرادی)
کددرس:413
گروه:104
آیین زندگی
(آقای رضائیان)
کددرس:50022
گروه:5002
  بیماری شناسی اختصاصی 2
(دکتر اشرفیان)
کددرس:424
گروه:104
چهارشنبه   تفسیر موضوعی قرآن
(آقای عراقی)
کددرس:50051 گروه:101
  کارگاه برنامه نویسی
خانم ترکانلو
سایت
کیفیت داده ها و سیستم های اطلاعات سلامت
(دکتر مظاهری)
کددرس:437
گروه:104
پنجشنبه زبان تخصصیIT2
(خانم عاقبتی)
کددرس:415 گروه:104
مدیریت فناوری در سلامت
(دکتر جهانگیر)
کددرس:411
گروه:104
  آمار حیاطی استنباطی
(دکتر ترکانلو)
کددرس:422 گروه:104