جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه   مدیریت اطلاعات سلامت2
(دکتر مرادی)
کددرس:410
کدگروه:104
  روش مطالعه و یادگیری
(خانم اصل شیرین)
کددرس:60056
گروه:104
کارگاه اندروید
مهندس یوسفی
سایت
دوشنبه   ساختمان داده ها و برنامه نويسي1 عملي
(دکتر جهانگیر)
کددرس:4171
گروه:104
  ریاضیات
(دکتر جنگی)
کد درس:406
گروه:104
تاریخ امامت
(آقای اکرامی فرد)
کددرس:50043
گروه:5002
سه شنبه کارگاه اندروید
مهندس یوسفی
سایت
  بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
(آقای عجمی)
کددرس:432
گروه:104
عوامل بیماری زا وعفونی1
(دکتر منصوری)
کددرس:404
گروه:104
 
چهارشنبه   اصطلاحات پزشکی
(خانم عارفی)
کد درس:403
گروه:104
  زبان عمومی
(خانم رحمان نژاد)
کد درس:5007
گروه:5003
زبان عمومی
(خانم رحمان نژاد)
کد درس:5007
گروه:5003
هفته در میان برگزار می گردد
پنجشنبه فناوری اطلاعات سلامت2
(دکتر بخشایش)
کد درس:428
گروه:104


ساختمان داده ها و برنامه نويسي تئوري و عملی 1
(دکتر جهانگیر)
کددرس:4171
گروه:104