شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9328 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه آز هورمون (کد 1)
(آقای مختاریه)
کددرس:246 گروه:1021
آز هورمون (کد 2)
(آقای مختاریه)
کددرس:246 گروه:1022
  آشنایی با بیماری های داخلی
(دکتر اشرفیان)
کددرس:255 گروه:102
انگل 2
(دکتر سعدآبادی -دکتر پوستچی)
کددرس:229 گروه:102
دوشنبه   ایمونو هماتو
(آقای یعقوبی)
کددرس:243 گروه:102
  روش های کنترل کیفی
(آقای جعفری)
کددرس:252 گروه:102
شروع کلاس از ساعت 14:30
تاریخ امامت
(آقای اکرامی فرد)
کددرس:50043 گروه:5002
هورمون
(آقای مختاریه)
کددرس:245 گروه:102
سه شنبه

       
چهارشنبه آز انگل 2 (کد 2)
(آقای گنج بخش)
کددرس:230 گروه:1022
آز انگل 2 (کد 1)
(آقای گنج بخش)
کددرس:230 گروه: 1021
  آز سم شناسی (کد 1)
(دکتر کریمانی)
کددرس:237 گروه:1021
آز سم شناسی (کد 2)
(کد 2) (دکتر کریمانی)
کددرس:237 گروه:1022
آز ایمونو هماتو (کد 2)
(آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه: 1022
آز ایمونو هماتو (کد 1)
(آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه: 1021
پنجشنبه     سمینار
(دکتر کیفی)
کددرس:257 گروه:102
سم شناسی
(دکتر کریمانی)
کددرس:236 گروه:102
اصول فنی نگهداری
(آقای قره باغی)
کددرس:242 گروه:102