شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9418 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد)
کددرس:251 گروه:102
روان شناسی (خانم قائینی)
کددرس:216 گروه:102
     
دوشنبه آز باکتری شناسی پزشکی کد 2
(آقای طلوع-خانم مصرزاده)
کددرس:254 گروه:1022
آز باکتری شناسی پزشکی کد 1
(آقای طلوع-خانم مصرزاده)
کددرس:254 گروه:1021
  تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کددرس:50051 گروه:5002
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای امامی)
کددرس:215 گروه:102
سه شنبه آز هماتو 2
(کد1) (آقای بحرآبادی)
کددرس:250 گروه:1021
آز هماتو 2
(کد2) (آقای بحرآبادی)
کددرس:250 گروه1022
آیین زندگی
( آقای رضائیان)
کددرس: 50022 گروه: 5002
   
آز بیوشیمی پزشکی 2
(کد 2) (آقای مختاریه)
کددرس:234 گروه: 1022
آز بیوشیمی پزشکی 2
(کد 1) (آقای مختاریه)
کددرس:234 گروه:1021
چهارشنبه بیوشیمی پزشکی 2
(خانم حمید)
کددرس:233 گروه:102
باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:253 گروه: 102
   
پنجشنبه

ژنتیک
(دکتر کیفی)
کددرس:256 گروه: 102
خون شناسی 2
(کد 2) (آقای رنجبر)
کددرس:249 گروه: 102
   
باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:253 گروه: 102