شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9428 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه

    آز خون شناسی 1 (کد 2)
(آقای علی اکبرپور)
کددرس:241 گروه:1022
دوشنبه خون شناسی 1
(آقای علی اکبرپور)
کددرس:240 گروه:102
فارماکولوژی (دکتر سعیدی)
کددرس:235 گروه 102
  آسیب شناسی (دکتر داعی)
کددرس:231 گروه:102
قانون اساسی (آقای مجتبی کریمی)
کددرس:50032 گروه:5002
اصول ایمنی و حفاظت (آقای طلوع)
کددرس:239 گروه:102
سه شنبه

       
چهارشنبه متون انگلیسی (خانم حمید)
کددرس:238 گروه:1022
خون شناسی 1
(آقای علی اکبرپور)
کددرس:240 گروه:102
  اندیشه 2 (خانم زهانی)
کددرس:50012 گروه:5002
قارچ شناسی پزشکی (دکتر زرین فر)
کددرس:247 گروه:102
پنجشنبه آز خون شناسی 1
(کد 1) (آقای علی اکبرپور)
کددرس: 241 گروه: 1021
آز آسیب (کد1)
(خانم بهرامی فر)
کددرس:232 گروه: 1021
آز آسیب
(کد2) (خانم بهرامی فر)
کددرس:232 گروه:1022
 
آز قارچ (کد2) (آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1022
آز قارچ (کد1) (آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1021