شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9518 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه     انگل شناسی 1
(خانم سعدآبادی)
کددرس:223 گروه:102
ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225 گروه:102
دانش خانواده و جمعیت خواهران
(خانم رحمان زاده )
کددرس:500101 گروه:5001
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
دانش خانواده و جمعیت برادران
(دکتر مصدقی)
کددرس:500101 گروه:5002
دوشنبه   آمار حیاتی (کد2) (آقای طلوع)
کددرس:218 گروه:1022
     
آز ایمنی شناسی (کد1) (آقای یعقوبی)
کددرس:226 گروه:1021
سه شنبه آز انگل 1 (کد1)
(آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه:1021
آمار حیاتی (کد1) (آقای طلوع)
کددرس:218 گروه:1021
آز ایمنی شناسی
(کد2) (آقای یعقوبی)
کددرس:226 گروه:1022
 
آز انگل 1 (کد2) (آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه:1022
چهارشنبه بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225 گروه:102
  انگل شناسی 1
(خانم پوستچی)
کددرس:223 گروه:102
 
پنجشنبه آز بیوپزشکی 1
(کد1) (خانم حمید)
کددرس:220 گروه:1021
آز بیوپزشکی 1
(کد2) (خانم حمید)
کددرس:220 گروه: 1022
ویروس شناسی
(دکتر منصوری)
کددرس:227 گروه:102
   
آز ویروس
(کد2) (دکتر منصوری)
کددرس:228 گروه:1022
آز ویروس
(کد1) (دکتر منصوری)
کددرس:228 گروه:1021