شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9528 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

    آز بافت
(کد1) (دکتر داعی)
کددرس:214 گروه:1021
آز بافت
(کد2) (دکتر داعی)
کددرس:214 گروه:1022
آز فیزیولوژی
(کد2) (آقای یعقوبی)
کددرس:211 گروه: 1022
آز فیزیولوژی
(کد1) (آقای یعقوبی)
کددرس:211 گروه 1021
یکشنبه     فیزیولوژی (دکتر اشرفیان)
کددرس:210 گروه:102
آز بیوشیمی عمومی
(کد1) (خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه:1021
آز بیوشیمی عمومی
(کد2) (خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه 1022
آز میکروب
(کد2) (آقای طلوع)
کددرس:222 گروه: 1022
آز میکروب
(کد1) (آقای طلوع)
کددرس:222 گروه:1021
دوشنبه روش مطالعه
(خانم اصل شیرین)
کددرس:60056 گروه:102
بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205 گروه 102
  فیزیک حیاتی
(آقای ایمان پرست)
کددرس:212 گروه:102
بافت شناسی
(دکتر داعی)
کددرس:213 گروه:102
سه شنبه       زبان عمومی (آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
ساعت شروع کلاس:13
 
ادبیات (دکتر وفایی فرد)
کددرس:5006 گروه:5002
ساعت شروع کلاس:13
چهارشنبه بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205 گروه:102
میکروب عمومی
(دکتر منصوری)
کددرس:221 گروه:102
تربیت بدنی 2 خواهران (کد1)
کددرس:50093 گروه:500
ساعت شروع کلاس:13:30
تربیت بدنی 2 خواهران (کد2)
کددرس:50092 گروه:500
ساعت شروع کلاس:15
تربیت بدنی 2 خواهران (کد3)
کددرس:50091 گروه:500
ساعت شروع کلاس:16:30
پنجشنبه