شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم آز 9618 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه آز فیزیک(کد1)
(آقای ایمان پرست)
کددرس:202 گروه:1021
آز فیزیک (کد2)
(آقای ایمان پرست)
کددرس:202 گروه:1022
کامپیوتر عملی
(کد1) (خانم محمدزاده)
کددرس:217 گروه:1021
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
ساعت شروع کلاس:15
تربیت بدنی 1 خواهران (کد3)
کددرس:5008 گروه:5003
ساعت شروع کلاس:14:30
آز سلولی و ملکولی
(کد2) (دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه:1022
آز سلولی و ملکولی
(کد1) (دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه:1021
یکشنبه   آناتومی نظری
(دکتر رجب زاده)
کددرس:208 گروه 102
اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی)
کددرس:50011 گروه:5002
   
دوشنبه سلولی و ملکولی
(دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه 1021 یا1022
فیزیک عمومی
(دکتر علیزاده)
کددرس:201 گروه:102
  آز شیمی عمومی
(کد1) (خانم کوثری)
کدردس:204 گروه:1021
آز شیمی عمومی
(کد2) (خانم کوثری)
کددرس:204 گروه:1022
آناتومی عملی
(کد 2) (دکتر رجب زاده)
کدرس:209 گروه:1022
آناتومی عملی
(کد 1) (دکتر رجب زاده)
کددرس:209 گروه: 1021
سه شنبه شیمی عمومی
(آقای مختاریه)
کددرس:203 گروه:102
زبان پیش
(خانم برجی)
کددرس:05007 گروه:5002
کامپیوتر عملی
(کد2) (خانم محمدزاده)
کددرس:217 گروه:1022
زبان عمومی (آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 13
 
چهارشنبه     تربیت بدنی 1 برادران (کد1)
کددرس:5008 گروه:5004
ساعت شروع کلاس:13:30
تربیت بدنی 1 برادران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5005
ساعت شروع کلاس:15
 
پنجشنبه