شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه 9328 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه   اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی) کلاس101
کددرس:135 گروه:101
اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی) کلاس101
کددرس:135 گروه:101
خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
(خانم اباصلتی) کلاس201
کددرس:131 گروه:101
 
دوشنبه   پروژه
(خانم حسینی) کلاس216
کددرس:141 گروه:101
  تغذیه در گروه ها و شرایط ویژه
(آقای دکتر هادی) کلاس201
کددرس:130 گروه:101
 
سه شنبه   رژیم درمانی 2
(آقای دکتر عربی) کلاس216
کددرس:138 گروه:101
رژیم درمانی 2
(آقای دکتر عربی)
آشنایی با قانون اساسی
(آقای مجتبی کریمی) کلاس235
کددرس:50032 گروه:5003
 
چهارشنبه اثر فرآیند بر ارزش غذایی
(خانم دکتر پزشکی) کلاس201
کددرس:117 گروه:101
    بیماری های ناشی از سوء تغذیه
(آقای دکتر طباطبایی زاده) کلاس201
کددرس:136 گروه:101
 
پنجشنبه