شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه 9428 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه بهداشت و مسمومیت موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی) کلاس211
کددرس:113 گروه:101
    کاربرد رایانه
(خانم زارعی) سایت
کددرس:126 گروه: 101
فیزیولوژی تغذیه
(دکتر عربی) کلاس201
کددرس:120 گروه:101
دوشنبه اصول تنظیم برنامه های غذایی
(خانم حسینی) کلاس101
کددرس:122 گروه:101
شیمی تجزیه موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی) کلاس101
کددرس:116
    ارزیابی وضعیت تغذیه (عملی)
(خانم حسینی) کلاس202
کددرس:133 گروه:101
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذایی
(خانم دکتر ناصری نژاد) کلاس216
کددرس:132 گروه:101
سه شنبه ارزیابی وضعیت تغذیه
(خانم حسینی) کلاس202
کددرس:133 گروه:101
اندیشه اسلامی 2
(دکتر نجفی) کلاس202
کددرس:50012 گروه:5001
    آشنایی با قانون اساسی
(آقای مجتبی کریمی) کلاس216
کددرس:50032 گروه:5003
 
چهارشنبه   اکولوژی غذا و تغذیه
(خانم زارعی) کلاس101
کددرس:127 گروه:101
  آز شیمی تجزیه (کد1)
(خانم رجبی) آزمایشگاه5
کددرس:116 گروه:1011
آز شیمی تجزیه (کد2)
(خانم رجبی) آزمایشگاه5
کددرس:116 گروه:1012
پنجشنبه