شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه 9518 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه   تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی) کلاس211
کددرس:118 گروه:101
آز میکروب مواد
(کد1) دکتر پزشکی- آزمایشگاه2
کددرس:114 گروه:1011
آز میکروب مواد
(کد2) دکتر پزشکی- آزمایشگاه2
کددرس:114 گروه:1012
 
تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی) کلاس225
کددرس119 گروه:101
یکشنبه   تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی) کلاس225
کددرس:119 گروه:101
ادبیات فارسی
(خانم خواجه) کلاس225
کددرس:5006 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 13
دانش خانواده
(خواهران) کلاس231
کددرس:500101 گروه:5001
دانش خانواده
(برادران) کلاس216
کددرس:500101 گروه:5002
دوشنبه زبان تخصصی
(خانم زارعی) کلاس221
کددرس:121 گروه:101
    پاتوفیزیولوژی
(آقای دکتر اشرفیان) کلاس235
کددرس:128 گروه:101
بهداشت عمومی
(آقای امامی) کلاس235
کددرس:109 گروه:101
سه شنبه  


       
چهارشنبه تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی) کلاس225
کددرس:118 گروه:101
میکروب موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی) کلاس225
کددرس:114
     
پنجشنبه