شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه 9528 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه آز بیوشیمی متابولیسم
(کد1) آقای پریزاده- آزمایشگاه5
کددرس:112 گروه:1011
آز بیوشیمی متابولیسم
(کد2) آقای پریزاده-آزمایشگاه5
کددرس:112 گروه:1012
  فیزیولوژی
(دکتر اشرفیان) کلاس216
کددرس:103 گروه:101
اپیدمیولوژی بیماری ها
(آقای امامی) کلاس225
کددرس:108 گروه:101
آز میکروب عمومی (کد2)
پوراسماعیل - باقری آزمایشگاه2
کددرس:110 گروه:1012
آز میکروب عمومی (کد1)
پوراسماعیل - باقری آزمایشگاه2
کددرس:110 گروه:1011
دوشنبه بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده) کلاس231
کددرس:112
میکروب عمومی
( دکتر منصوری)کلاس231
کددرس:110
    جامعه شناسی
(آقای صالح)کلاس231
کددرس:107 گروه:101
سه شنبه بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)کلاس225
کددرس:112
انگل شناسی
(سعدآبادی)کلاس225
کددرس:111
فیزیولوژی
(دکتر اشرفیان)کلاس235
کددرس:103 گروه:101
انگل شناسی
(پوستچی)کلاس231
کددرس:111
 
چهارشنبه آز انگل شناسی (کد1)
آقای گنج بخش-آزمایشگاه3
کددرس:111 گروه:1011
آز انگل شناسی (کد2)
آقای گنج بخش-آزمایشگاه3
کددرس:111 گروه:1012
تربیت بدنی 2 خواهران (کد1)
کددرس:50091 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 2 خواهران (کد2)
کددرس:50092 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 2 خواهران (کد3)
کددرس:50093 گروه:500
ساعت شروع کلاس: 14:30
پنجشنبه زبان عمومی
(آقای جعفری) کلاس225
کددرس:5007 گروه:5001