شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه 9618 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبهتربیت بدنی 1 خواهران (کد1)
کددرس:5008 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 15
تربیت بدنی 1 خواهران (کد3)
کددرس:5008 گ:5003
ساعت شروع کلاس: 14:30
یکشنبه آناتومی
(دکتر رجب زاده)کلاس:107
کددرس:104 گروه:101
اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی)کلاس225
کددرس:50011 کدگروه: 5001
آمارحیاتی (کد1)
آقای یعقوبی کلاس:سایت
کددرس:105گروه:1011
   
دوشنبه آزبیوشیمی مقدماتی
(کد2) آقای مختاریه- آمایشگاه4
کددرس:102 گروه:1012
  مبانی روان شناسی
(خانم قائینی) کلاس231
کددرس:106 گروه:101
 
کامپیوتر (کد1)
خانم حقانی-سایت
کددرس:1217 گروه:1011
 
سه شنبه زبان پیش
(خانم برجی) کلاس231
کددرس:05007 گروه:5001
بیوشیمی مقدماتی
(آقای پریزاده)کلاس235
کددرس: 102
آزبیوشیمی مقدماتی (کد1)
آقای مختاریه کلاس:آزمایشگاه4
کددرس:102 گروه:1011
 
کامپیوتر (کد2)
خانم حقانی- سایت
کددرس:1217 گروه:1012
چهارشنبه آمارحیاتی (کد2)
آقای یعقوبی- سایت
کددرس:105 گروه:1012
روش مطالعه و یادگیری
(خانم اصل شیرین) کلاس216
کددرس:101 گروه:101
تربیت بدنی 1 برادران (کد1)
کددرس:5009 گروه:5004
ساعت شروع کلاس: 13:30
تربیت بدنی 1 برادران (کد2)
کددرس:5009 گروه:5005
ساعت شروع کلاس: 15
 
پنجشنبه زبان عمومی
(آقای جعفری) کلاس225
کددرس:5007 گروه:5001
8-11