شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه آمار حیاتی توصیفی
(آقای طلوع)سایت
کددرس:421 گروه:104
زبان تخصصی
(دکتر جهانگیر)سایت
کددرس:414 گروه:104
ادبیات فارسی
(خانم خواجه)کلاس225
کددرس:5006 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 13
 
دوشنبه   سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها
(دکتر مرادی)طبق4-
کددرس:412 گروه:104
  ساختمان داده ها و برنامه نویسی تئوری
(دکتر جنگی)سایت
کددرس:417 گروه:104
ساختمان داده ها و برنامه نویسی عملی
(دکتر جنگی)سایت
کددرس:417 گروه:104
سه شنبه     سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها
(دکتر مرادی)طبق4-کددرس:412 گ:104
بیماری شناسی اختصاصی 1
(دکتر آزادی)کلاس201
کددرس:405 گروه:104
 
چهارشنبه شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها
(دکتر مظاهری)کلاس101
کددرس:426 گروه:104
مدیریت منابع اطلاعاتی
(خانم عاقبتی)کلاس:107
کددرس:433 گروه:104
تربیت بدنی 2 خواهران (کد1)
کددرس:50093 گروه:500
ساعت شروع کلاس:13:30
تربیت بدنی 2 خواهران (کد2)
کددرس:50092 گروه:500
ساعت شروع کلاس:15
تربیت بدنی 2 خواهران (کد3)
کددرس:50091 گروه:500
ساعت شروع کلاس:16:30
تربیت بدنی 1 برادران (کد1)
کددرس:5008 گروه:5004
ساعت شروع کلاس:13:30
تربیت بدنی 1 برادران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5005
ساعت شروع کلاس:15
 
پنجشنبه فناوری اطلاعات سلامت 3
(دکتر جهانگیر)سایت
کددرس:429 گروه:104
شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها
(دکتر مظاهری)سایت
کددرس:426 گروه:104
ساختمان داده ها و برنامه نویسی عملی
(دکتر جنگی)سایت
کددرس:417 گروه:104