شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه آشنایی با سیستم عامل
و برنامه های کاربردی
(خانم سیستانی) سایت
کددرس:416 گروه:104
آشنایی با سیستم عامل
و برنامه های کاربردی (عملی)
(خانم سیستانی)
تربیت بدنی 1 خواهران (کد1)
کددرس:5008 گروه:5001
ساعت شروع کلاس: 12.30
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5002
ساعت شروع کلاس: 14
تربیت بدنی 1 خواهران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5003
ساعت شروع کلاس: 15.30
یکشنبه   اندیشه اسلامی 1(زهانی) کلاس225 کددرس:50011 گروه:5001 زبان عمومی (خانم عاقبتی)کلاس
202 کددرس:5007 گروه:5003
آناتومی (خانم قاسم زاده)کلاس107
کددرس:402 گروه:104
 
دوشنبه مدیریت اطلاعات سلامت 1
(دکتر مرادی)کلاس202
کددرس:409 گروه:104
فناوری اطلاعات سلامت 1
(آقای اسماعیلی)کلاس107
کددرس:427 گ:104
     
سه شنبه   زبان پیش
(خانم بیکی)کلاس201
کددرس:05007 گروه:5003
آشنایی با ساختار و نظام برنامه های سلامت
(آقای نیرومند)کلاس201
کددرس:445 گروه:104
(فیزیولوژی)
دکتر اشرفیان-کلاس201
کددرس:401 گروه:104
 
چهارشنبه زبان عمومی
(خانم عاقبتی)کلاس216
کددرس:5007 گ:5003
فناوری اطلاعات سلامت 1
(عملی) دکتر جهانگیر-سایت
کددرس:427 گ:104
  تربیت بدنی 1 برادران (کد1)
کددرس:5008 گروه:5004
ساعت شروع کلاس: 13.30
تربیت بدنی 1 برادران (کد2)
کددرس:5008 گروه:5005
ساعت شروع کلاس: 15
پنجشنبه