شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه اختلالات روانی گفتار (اصل شیرین)
کلاس 101
نگارش متون (اصل شیرین)
کلاس 101
 
چهارشنبه زبان تخصصی (خانم شیبانی)
کلاس 101
     
پنجشنبه اختلالات اکتسابی ( عربی)
کلاس 101
زبان شناسی آواشناسی بالینی
دکتر فضایلی
کلاس 101
روند طبیعی پردازش گفتار و زبان
(اصل شیرین)
کلاس 101