یکشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۶

شماره تماس: 35091160       شماره فکس: 35091172       پیش شماره مشهد: 051 

بخشسمتپرسنلشماره داخلی
ریاست ریاست آقای دکتر وارسته 100
دفتر ریاست خانم حقانی 101
قائم مقام قائم مقام آقای دکتر جهانگیر 102
دفتر قائم مقام خانم خواجه نظام 103
فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات آقای دکتر جهانگیر 102
کارشناس فناوری اطلاعات (نرم افزار و وب سایت) خانم مهندس محمدزاده 220
کارشناس فناوری اطلاعات (شبکه و سخت افزار) اقای بهزادی مقدم 220
معاونت آموزشی مدیریت امور آموزشی آقای نعمتی 200
کارشناس امور آموزشی خانم فاخر 203
کارشناس امور آموزشی آقای رزمی 202
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO) خانم اصل شیرین 206
گروه علوم آزمایشگاهی مدیرگروه علوم آزمایشگاهی آقای طلوع 209
عضو هیات علمی آقای یعقوبی 208
عضو هیات علمی آقای پریزاده 212
عضو هیات علمی آقای دکتر منصوری 207
عضو هیات علمی خانم حمید 210
عضو هیات علمی خانم دکتر کیفی 104
کارشناس آزمایشگاه خانم آرزمجو 211
کارشناس آزمایشگاه آقای مختاریه 211
گروه علوم تغذیه مدیر گروه علوم تغذیه خانم دکتر پزشکی 312
هیات علمی گروه علوم تغذیه خانم حسینی 322
هیات علمی گروه علوم تغذیه خانم مروارید 311
گروه فناوری اطلاعات سلامت مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت آقای دکتر مرادی 343
عضو هیات علمی آقای دکتر جهانگیر 102
عضو هیات علمی خانم عاقبتی 344
گروه گفتار درمانی عضو هیات علمی خانم اصل شیرین 206
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر جهانگیر 102
کارشناس دانشجویی و فرهنگی خانم خواجه نظام 103
مسئول تربیت بدنی خانم رسولی 341
مسئول دفتر مشاوره خانم قائینی 332
معاونت پژوهشی معاون پژوهشی خانم دکتر کیفی 104
کارشناس امور پژوهشی/ کتابخانه و انتشارات خانم رسولی 341
کارشناس انجمن های علمی خانم آرزمجو 211
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی مدیر توسعه منابع و پشتیبانی آقای کمساری 315
کارشناس اداری و مالی خانم علیزاده 314
کارپردازی و خدمات آقای بشگزی 313