شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی


 

خانم پزشکی
هیات علمی پرنیان پزشکی
ایمیل ezeshkip [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 312
مدرک تحصیلی دکترای تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی

 

خانم حسینی
هیات علمی زهره حسینی
ایمیل hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 322
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

خانم مروارید
هیات علمی منا مروارید
ایمیل morvaridm [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 321
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

خانم زارعی
هیات علمی پریسا زارعی شرق  
ایمیل zareip [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 311
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

اساتید مدعو


 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 سید مصطفی عربی کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه
2 امیر طباطبایی زاده دکتری پزشکی و دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه
3 سعید هادی کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه
4 امیر اشکان اشرفیان دکتری پزشکی
5 زهرا اباصلتی دکتری پزشکی
6 مینا صفری کارشناس ارشد علوم تغذیه
7 زهرا خراسانچی کارشناس ارشد علوم تغذیه
8 نوریه سعیدی دکتری داروسازی
9 امید امامی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
10 فاطمه سعدآبادی دکتری انگل شناسی
11 الهام پوستچی کارشناس ارشد انگل شناسی
12 مجید گنج بخش کارشناس ارشد قارچ شناسی
13 سعید صالح جامعه شناسی پزشکی
14 ناصری نژاد دانشجوی دکتری مدیریت