پنجشنبه, ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

 

گروه گفتار درمانی

ورودی نیمسال درس نوع درس واحد تئوری واحد عملی مدرس
941 2 مهارت‌های فردی و اجتماعی تکمیلی 2 0 آقای غفرانی

 

گروه علوم آزمایشگاهی

ورودی نیمسال درس نوع درس واحد تئوری واحد عملی مدرس
942 1 اندیشه اسلامی 1 عمومی 2 0 آقای ابروان
کامپیوتر تئوری فناوری اطلاعات 0.5 0 آقای جهانگیر
کامپیوتر عملی گروه 1 فناوری اطلاعات 0 1.5 خانم حقانی
کامپیوتر عملی گروه 2 فناوری اطلاعات 0 1.5 خانم اسلامی
941 2 روش های مطالعه و یادگیری تکمیلی 1 0 آقای جهانگیر
ادبیات فارسی عمومی 3 0 خانم خواجه
932 3 آیین زندگی عمومی 2 0 آقای رضاییان
آمار حیاتی با SPSS گروه 1 فناوری اطلاعات 2 0 آقای جهانگیر
آمار حیاتی با SPSS گروه 2 فناوری اطلاعات 2 0 آقای جهانگیر
مدیریت توسعه فردی تکمیلی 1 0 خانم اصل شیرین
921 6 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 0 آقای کریمی

 

گروه علوم تغذیه

ورودی نیمسال درس نوع درس واحد تئوری واحد عملی مدرس
942 1 روش‌های مطالعه و یادگیری عمومی 2 0 آقای جهانگیر
اندیشه اسلامی 1 عمومی 2 0 آقای ابروان
آمار حیاتی با SPSS گروه 1 فناوری اطلاعات 2 0 آقای غفرانی
آمار حیاتی با SPSS گروه 2 فناوری اطلاعات 2 0 خانم حمید
کامپیوتر تئوری فناوری اطلاعات 0.5 0 آقای جهانگیر
کامپیوتر عملی گروه 1 فناوری اطلاعات 0 0.5 خانم محمدزاده
کامپیوتر عملی گروه 2 فناوری اطلاعات 0 0.5 خانم محمدزاده
مبانی روان شناسی پایه 2   آقای غفرانی
941 2 آشنایی با قانون اساسی(مشترک با 931) عمومی 2 0 آقای مجتبی کریمی
932 3 ادبیات فارسی عمومی 3 0 خانم خواجه
آیین زندگی عمومی 2 0 آقای رضائیان
931 4 کارآفرینی و مهارت‌های شغلی تکمیلی 1 0 آقای جهانگیر
آشنایی با قانون اساسی (مشترک با 941) عمومی 2 0 آقای مجتبی کریمی
922 5 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 0 آقای کریمی
مدیریت توسعه فردی تکمیلی 1 0 آقای دکتر وارسته
921 6 تاریخ امامت عمومی 2 0 آقای ابروان