چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 383
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 326
علوم تغذیه ورودی 961 08 شهریور 1396 کلیک ها: 569
علوم تغذیه ورودی 952 08 شهریور 1396 کلیک ها: 753
علوم تغذیه ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 827
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 191
علوم تغذیه ورودی 942 12 شهریور 1396 کلیک ها: 654
علوم تغذیه ورودی 941 28 مرداد 1396 کلیک ها: 568
علوم تغذیه ورودی 932 08 شهریور 1396 کلیک ها: 485
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 603
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 15 شهریور 1396 کلیک ها: 737
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 752
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 829
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 15 شهریور 1396 کلیک ها: 768
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 15 شهریور 1396 کلیک ها: 672