یکشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 196
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 762
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 650
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1174
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1410
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1384
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1253
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1114
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1011
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1212
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 1678
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1453
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1631
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1568
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1501