En

امروز شنبه, 06 خرداد 1396

زبان تخصصی

نمایش از دوشنبه, 23 مرداد 1391 15:26 | نوشته شده توسط Super User بازدید: 4124

 

نام درس: زبان تخصصی                                            کد درس: 13

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد (1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری ـ عملی

 

هدف کلی درس:

افزایش مهارت دانشجو در درک و بیان مطالب تخصصی به زبان انگلیسی.

 

شرح درس:

در این درس دانشجویان در درک و بیان مطالب تخصصی درباره آسیب‌شناسی، ارزیابی و درمان گفتار و زبان به زبان انگلیسی مهارت پیدا می‌کنند تا در آینده بهتر بتوانند از این مهارت در انجام مطالعات پژوهشی و ارائه آن به زبان انگلیسی استفاده کنند، مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی تهیه و گزارش کنند، و چیکده‌های پژوهش‌های خود را به زبان انگلیسی بنویسند.

 

رئوس مطالب:

(17 ساعت نظری ـ 34 ساعت عملی):

1ـ گردآوری مطالب تخصصی به زبان انگلیسی در 5 موضوع: اختلالات رشد زبان، اختلالات اکتسابی زبان، اختلالات صوت، اختلال در روانی گفتار و اختلالات واج‌شناختی و آواشناختی.

2ـ ارائه کنفرانس از مطالب تهیه شده به زبان انگلیسی در کلاس، و بحث در مورد آن با سایر دانشجویان و استاد.

3ـ تحویل مطالب تهیه شده به زبان انگلیسی به استاد.

 

منابع اصلی درس:

  1. A physiology an international, interdisciplinary journal. Taylor and Francis Group. Psychology. ISSN 02687038.
  2. Journal of child language. Combridge university press ISSN 0305-0009.
  3. Journal of communication disorders. Continuing education sponsor – American Speech language – Hearing association – Elsevier – ISSN 0021-9924.
  4. Brain and Language. A Journal of clinical, experimental and theoretical research online journal library- Academic press – ISSN 0093-934.
  5. Child language teaching and therapy – Edward Arnold – ISSN 0265-6590.

 

شیوه ارزشیابی:

ـ در حیطه شناختی: ارزشیابی دانشجو در اواسط و پایان دوره به صورت تشریحی انجام می‌شود.

ـ در حیطه روانی ـ حرکتی: دانشجو باید مطالب اختصاصی در جنبه‌های مختلف گفتار و زبان را گردآوری کرده و به صورت شفاهی در کلاس بیان کند؛ و به پرسش‌ها به زبان انگلیسی پاسخ دهد، و مطالب را نیز به صورت کتبی به استاد مربوطه تحویل دهد. این فعالیت‌ها با استفاده از چک لیست ارزشیابی خواهد شد.