سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

مدیرمسئول: دکتر فاطمه کیفی

مدیر اجرایی: وحید یعقوبی

سردبیر: فاطمه پناهی

هیات تحریریه:

مجتبی رشیدپور

فاطمه مظاهری

محدثه وزیری

فاطمه پناهی

سارا ابراهیمی موسوی

محمدمهدی حافظ نیا

ساناز قادری

سارا شرافتی

زهرا جوانمرد

زهرا دهقانی

مهسا عطاریان

ویس هاشم نیا

سمانه رستم پرور

زهرا سارات حسینی

نیلوفر سخاوتی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی

سال اول ، شماره دوم، پاییز 96

سردبیر: فاطمه پناهی

 

 

دانلود

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی

سال اول ، شماره اول، بهار 96

سردبیر: زهرا ناطقی

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95

مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال دوم ، شماره سوم، مهر 94

مدیرمسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره دوم، بهمن 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره اول، بهار 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

 

 

دانلود