FA - EN

digitalConsultant
به گزارش مفدا
 وارستگان، دومین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت، به منظورارتقای علمی دانشجویان و آشنایی آن ها با بروز ترین موضوعات و روش های تحقیقاتی، روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.
در این جلسه به بررسی مقاله ای تحت عنوان " مزایا و هزینه های مشاوره دیجیتال در کلینیک هایی که به افراد جوان با شرایط بیماری بلند مدت ارائه خدمت می کنند" با ارائه یکی از دانشجویان این رشته وبا حضور مدیر گروه، اعضای هیات علمی و دانشجویان پرداخته شد.
امیر قوانلو در ابتدای جلسه  توضیحاتی در خصوص مشاوره دیجیتال در سرویس سلامت ملی ارائه و به مسائلی نظیر بعد مسافت بین بیمار و ارائه دهنده خدمات در مشاوره دیجیتال اشاره کرد،  وی افزود:"  از زمان معرفی فناوری های سلامت دیجیتال در سرویس سلامت ملی، متخصصان این حوزه، با روش هایی نظیر : پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی،  وب سایت ها و ... مشاوره بیماران خود را انجام می دهند.
در قسمت بعدی این ارائه، قوانلو به بررسی مزایا، محدودیت ها و نتایج حاصل از روش مشاوره دیجیتال پرداخت و مهمترین نتایج استفاده از این روش را در موارد زیرخلاصه کرد:
  1. پیشگیری از رویدادهای نامطلوب(جلوگیری از خودآزاری در بیماران روانی)
  2. افزایش به زیستی(کاهش استرس و راحتی تعامل از طریق ارسال پیامک)
  3. صرفه جویی در زمان و هزینه برای کاربران
  4. ترجیح بر استفاده از روش دیجیتال نسبت به روش سنتی در جوانان
  5. کاهش نرخ عدم مراجعات،
  6. افزایش تعداد ویزیت ها
  7. بهبود مراقبت از بیمار ( برخلاف افزایش تعداد ویزیت ها)
گفتنی است که این مطالعه به تخمین مزایا و هزینه های مستقیم مرتبط با مشاوره دیجیتال در افراد با بازه سنی بین 16 تا 24 سال، که شرایط بیماری بلند مدت دارند، پرداخته بود.