معرفی شورای دانشکده

Last Updated on Tuesday, 09 May 2017 15:46 | Hits: 4340

 

ریاست مرکز و رئیس شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 دکتر عبدالرضا وارسته

مدرک تحصیلی

 فوق تخصص ایمونو بیوشیمی

شماره تماس

  051-35091160 
ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

 مشاهده

 

معاون آموزشی و عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 دکتر احمد ابوالحسنی

مدرک تحصیلی

 دکترای عمومی دندانپزشکی

شماره تماس

   051-35091160
ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
رزومه   مشاهده

 

مدیر آموزشی و عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 شکرالله نعمتی

مدرک تحصیلی

 کارشناس ارشد علوم تربیتی

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 200

ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 مهدی کمساری

مدرک تحصیلی

 کارشناسی حسابداری

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 315

ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

مدیر فناوری اطلاعات / مدیر دانشجویی فرهنگی/ عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 دکتر مصطفی جهانگیر

مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی-دکتری مدیریت

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 102

ایمیل  mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

رزومه

  مشاهده

 

مسئول گروه گفتار درمانی و عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 الهام اصل شیرین

مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد گفتار درمانی
شماره تماس

 051-35091160 داخلی 206

ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

رزومه

 مشاهده

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و عضو شورای دانشکده

نام و نام خانوادگی

 علی طلوع

مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 209
ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 مدیر گروه علوم تغذیه و عضو شورای دانشکده

  مدیر گروه

  پرنیان پزشکی


  مرتبه علمی

  مربی

  ایمیل

  pezeshkip@varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 312

  مدرک تحصیلی

  دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی

 

مدیر پژوهشی

  مدیر پژوهشی

  دکتر فاطمه کیفی

 

  مرتبه علمی

  مربی

  ایمیل

  keifyf@varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 104

  مدرک تحصیلی

  دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

  رزومه

 مشاهده

Category: ریاست