لیست دروس

Last Updated on Sunday, 04 September 2016 11:17 |

 

طول دوره و ساختار آن:


 

طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‏ ریزی علوم پزشکی است.

 

نام درس و تعداد واحدهای درسی:


 

دروس پایه

31 واحد

دروس اختصاصی

61 واحد

کارآموزی در عرصه

16 واحد

جمع واحدها

130 واحد

   دروس عمومی

 22 واحد

                        

 

الف ـ  جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

دروس پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

01

فیزیک عمومی

2

34

ـــ

34

ـــ

02

آزمایشگاه فیزیک عمومی

1

ـــ

34

34

همزمان با 01

03

شیمی عمومی

2

34

ـــ

34

ـــ

04

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

ـــ

34

 

همزمان با 03

05

بیوشیمی عمومی

3

51

ـــ

51

03

06

آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی

1

ـــ

34

34

همزمان با 05

07

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

3

34

34

68

ـــ

08

آناتومی نظری

2

34

ـــ

34

ـــ

09

آناتومی عملی

1

ـــ

34

34

همزمان با 08

10

فیزیولوژی نظری

2

34

ـــ

34

07

11

آزمایشگاه فیزیولوژی

1

ـــ

34

34

همزمان با 10

12

فیزیک حیاتی

2

34

ـــ

34

01

13

بافت‏‌شناسی نظری

1

17

ـــ

17

08

14

آزمایشگاه بافت‌شناسی

1

ـــ

34

34

همزمان با 13

15

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

2

34

ـــ

34

ـــ

16

روانشناسی عمومی

2

34

ـــ

34

ـــ

17

کامپیوتر

2

34

ـــ

34

ـــ

18

آمار حیاتی

2

34

ـــ

34

ـــ

جمع

 

31

 

 

 

 

 

ب) جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

   

دروس پیش نیاز

     

نظری

عملی

جمع

 

19

بیوشیمی پزشکی 1

3

51

ــ

51

05 با

20

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

1

ــ

34

34

همزمان با 19

21

میکروب‏‌شناسی عمومی

2

34

ــ

34

07

22

آزمایشگاه میکروب‏‌شناسی عمومی

1

ــ

34

34

همزمان با 21

23

انگل شناسی 1 (کرم‌ها)

2

34

ــ

ــ

07

24

آزمایشگاه انگل‌شناسی 1

1

ــ

34

34

همزمان با 23

25

ایمنی‌شناسی پزشکی

3

51

ــ

51

10

26

آزمایشگاه ایمنی‌شناسی پزشکی

2

ــ

68

68

همزمان با 25

27

ویروس‌شناسی پزشکی

2

34

ــ

34

21

28

آزمایشگاه ویروس‌‏شناسی پزشکی

1

ــ

34

34

همزمان با 27

29

انگل‌شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

2

34

ــ

34

23

30

آزمایشگاه انگل‌شناسی 2

1

ــ

34

34

همزمان با 29

31

آسیب‌شناسی عمومی

2

34

ــ

34

13

32

آزمایشگاه آسیب‌شناسی عمومی

1

ــ

34

34

همزمان با 31

33

بیوشیمی پزشکی 2

2

34

ــ

34

19

34

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

ــ

34

34

همزمان با 33

35

فارماکولوژی

2

34

ــ

34

10،19

36

سم‌شناسی

1

17

ــ

17

35

37

آزمایشگاه سم‌شناسی

1

ــ

34

34

همزمان با 36

38

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

2

34

ــ

34

ــ

39

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

1

17

ــ

17

25،27

40

خون‌شناسی 1

3

51

ــ

51

10

41

آزمایشگاه خون‌شناسی 1

2

ــ

68

68

همزمان با 40

42

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1

17

ــ

17

33،12

43

ایمونوهماتولوژی

2

34

ــ

34

25

44

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

ــ

34

34

همزمان با 43

45

هورمون‌شناسی

1

17

ــ

17

33

46

آزمایشگاه هورمون‌شناسی

1

ــ

34

34

همزمان با 45

 

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

   

دروس پیش نیاز

     

نظری

عملی

جمع

 

47

قارچ‌شناسی پزشکی

2

34

ــ

34

21

48

آزمایشگاه قارچ‌شناسی پزشکی

1

ــ

34

34

همزمان با 47

49

خون‌شناسی 2

1

34

ــ

34

40

50

آزمایشگاه خون‌شناسی 2

1

ــ

34

34

همزمان با 49

51

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1

17

ــ

17

39

52

روش‏‌های کنترل کیفی در آزمایشگاه‌‏های بالینی

1

17

ــ

17

33،49

53

باکتری‌شناسی پزشکی

3

51

ــ

51

21

54

آزمایشگاه باکتری‌شناسی پزشکی

1

ــ

34

34

همزمان با 53

55

آشنایی با بیماری‌‏های داخلی

2

34

ــ

34

49،19

56

ژنتیک پزشکی

1

17

ــ

17

07

57

سمینار

1

17

ــ

17

33،49

جمع

 

61

       

 

ج) جدول کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

58

کارآموزی در عرصه

16

816

جمع

 

16

 

 

 

د) جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت دروس

   

پیش نیاز

     

نظری

عملی

جمع

 

1

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام*

4

68

ــ

68

ــ

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

6

ادبیات فارسی

4

51

ــ

51

ــ

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

ــ

51

ــ

8

تربیت بدنی (1)

1

ــ

34

34

ــ

9

تربیت بدنی (2)

1

ــ

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

ــ

34

ــ

جمع

 

22

       

 

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.

 

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

   

پیش نیاز

       

نظری

عملی

جمع

 

1ـ مبانی نظری اسلام

011

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

2

34

 

34

 

012

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

2

34

 

34

 

013

انسان در اسلام

2

34

 

34

 

014

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

34

 

34

 

2ـ اخلاق اسلامی

021

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

34

 

34

 

022

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

34

 

34

 

023

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

34

 

34

 

024

عرفان عملی اسلام

2

34

 

34

 

3ـ انقلاب اسلامی

031

انقلاب اسلامی ایران

2

34

 

34

 

032

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

34

 

34

 

033

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

34

 

34

 

4ـ تاریخ و تمدن اسلامی

041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

34

 

34

 

042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

34

 

34

 

043

تاریخ امامت

2

34

 

34

 

5ـ آشنایی با منابع اسلامی

051

تفسیر موضوعی قرآن

2

34

 

34

 
   

2

34

 

34

 

052

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

34

 

34

 
   

2

34

 

34

 

جمع

   

12

408

 

408