معرفی اعضای گروه

Last Updated on Tuesday, 09 May 2017 15:49 |

اعضای هیات علمی


 

آقای طلوع

  مدیر گروه

   علی طلوع

 

  ایمیل

   tolouea [at] varastegan.ac.ir

  شماره تماس

   35091160 داخلی 209

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

 

خانم دکتر کیفی

هیات علمی

  فاطمه کیفی

  ایمیل

keifyf [at] varastegan.ac.ir 

  شماره تماس

  35091160 داخلی 104

  مدرک تحصیلی

  دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

   رزومه

   مشاهده

  

خانم  حمید

  هیات علمی

  فاطمه حمید

 

  ایمیل

hamidf [at] varastegan.ac.ir

  شماره تماس

   35091160 داخلی 210

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 
 

آقای پریزاده

  هیات علمی

  سید علیرضا پریزاده

  ایمیل

  parizadehsa [at] varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 212

 مدرک تحصیلی

   کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

آقای یعقوبی

  هیات علمی

  وحید یعقوبی

  مرتبه علمی

  مربی

  ایمیل

  yaghoubiv [at] varastegan.ac.irr

  شماره تماس

  35091160 داخلی 208

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد ایمونولوژی

 

خانم علیزاده

  هیات علمی

  فهیمه علیزاده

  ایمیل

  alizadehf [at] varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 104

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

خانم آرزمجو

  سمت

  کارشناس آزمایشگاه

 

  ایمیل

  arazmjoos [at] varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 211

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی بیوشیمی

 

 

اساتید مدعو


 

آقای دکتر عظیمیان

  نام

 دکتر حسین عظیمیان

 

  رشته تحصیلی

 فیزیک پزشکی

 

آقای حامد علیزاده

  نام

 حامد علیزاده

 

  رشته تحصیلی

  فیزیک

 

خانم کوثری

  نام

 کتایون کوثری

 

  رشته تحصیلی

  شیمی آلی

 

آقای منصوری

  نام

 داود منصوری

 

  رشته تحصیلی

 باکتری شناسی پزشکی

 

آقای گنج بخش

  نام

 مجید گنج بخش

 

  رشته تحصیلی

 علوم آزمایشگاهی – آداب و اخلاق پزشکی

 

خانم دکتر تهرانی

  نام

 دکتر مریم تهرانی

 

  رشته تحصیلی

  علوم تشریح

 

خانم دکتر سعدآبادی

  نام

 دکتر فاطمه سعدآبادی

 

  رشته تحصیلی

 پزشکی مولکولی