ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

Last Updated on Monday, 06 March 2017 15:13 | Hits: 4382

 

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس(رشته های مجاز) برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی طی سالهای 95-85

ردیف

نام رشته

86-85

87-86

88-87

89-88

90-89

91-90

92-91

93-92

94-93

95-94

95-96

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

تعداد پذیرش

1

آمار زيستي

867

19

941

27

1046

49

1074

59

1151

62

80

125

116

77

107

84

2

اپيدميولوژي

777

11

913

18

951

26

1020

39

1054

37

48

80

84

63

84

54

3

انگل شناسي

537

37

595

42

539

34

552

60

461

51

90

136

138

91

119

83

4

ايمني شناسی

1220

32

1269

39

1127

33

1183

61

1276

75

95

156

129

85

98

71

5

بيوشيمي باليني

آزاد

1814

45

1664

37

1781

55

1697

37

1633

85

119

173

186

125

165

119

 

 

5

6

حشره شناسي پزشكي مبارزه باناقلين

139

10

147

8

158

13

141

15

109

24

35

47

50

39

49

37

7

ژنتيك انساني

1219

16

1331

16

1599

26

1635

42

1860

42

65

94

80

47

75

65

8

علوم تشريحی (آناتومی)

572

25

609

41

467

34

414

41

385

78

100

113

125

112

134

97

9

علوم تغذيه

آزاد

823

24

897

34

1087

36

1094

40

1431

61

76

104

104

66

79

62

 

10

10

فيزيک پزشکی

1185

21

1163

29

1055

22

907

35

1084

44

62

81

82

60

56

66

11

فيزيولوژي

1441

32

1350

34

1271

46

1069

44

972

88

101

127

134

114

127

95

12

قارچ شناسی پزشكي

213

12

176

10

213

9

195

19

192

24

33

50

46

36

43

36

13

کتابداری و اطلاع رسانی

645

12

670

14

519

12

347

29

447

21

41

70

64

62

74

65

14

ميكروب شناسي

1777

49

1598

36

1902

45

1586

36

1472

95

135

190

199

123

172

140

15

مديريت خدمات بهداشتي

دانشگاه آزاد

1111

28

1049

24

1142

31

1042

37

1087

48

 

16

61

 

 

 

18

104

96

 

 

15

72

 

 

35

89

 

 

20

79

 

 

25

16

ويروس شناسی

178

8

334

16

270

13

314

10

243

20

36

58

53

32

43

38

17

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)

506

16

496

11

507

24

604

21

651

25

30

60

53

39

48

38

18

مهندسی پزشکی

474

13

537

16

537

23

585

27

805

31

34

44

36

27

36

44

19

سم شناسی

 

سم شناسی آزاد

313

12

111

4

360

26

291

14

397

25

 

 

 

10

 

33

 

 

 

35

63

 

 

 

30

45

 

 

 

90

21

 

 

 

28

36

 

 

 

35

25

 

 

 

15

20

زيست فناوري پزشكي

__

__

500

8

508

19

820

19

1015

39

49

80

65

54

87

81

21

رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

12

13

9

22

نانوتکنولوژی پزشكي (نانو فناوری پزشکی)

تهران واحد علوم دارویی

33

6

351

6

210

6

214

6

232

12

19

 

 

 

15

25

 

 

 

30

22

29

27

 

 

 

15

33

 

 

 

15

23

انفورماتيك پزشكي

__

__

__

__

__

__

319

18

437

18

36

50

45

28

33

27

24

بهداشت و ايمني موادغذايي

آزاد

__

__

__

__

__

__

94

5

134

10

28

36

36

21

47

35

 

 

6

25

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

__

__

__

__

__

__

__

__

__

4

8

16

21

17

9

12

26

تاریخ علوم پزشکی

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

31

31

24

27

ژورناليسم پزشکی

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

28

میکروب شناسی مواد غذایی

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

6

8

12

9

10

6

29

فناوري اطلاعات

سلامت

 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

44

64

60

29

34

30

30

برنامه ریزی

یادگيری

الکترونيکی

در علوم

پزشکی

 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

35

35

31

علوم تغذيه در بحران

و حوادث غيرمترقبه

 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

12

21

14

32

شيمي

دارويي

آزاد

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

11

 

 

10

9

 

 

15

12

 

 

15

33

كنترل

مواد خوراكي و

آشاميدني

 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

9

8

8

34

تركيبات

طبيعي و

دارويي دريايي

 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

6

7