چیدمان ترمی

Last Updated on Sunday, 29 May 2016 14:04 |

چيدمان ترمی واحدهای کارشناسی پيوسته علوم تغذيه


پس از بررسی‌های اوليه انجام شده، با توجه به تغير محيط آموزشی و شرايط جديدی که براي دانشجويان جديدالورود فراهم می‌گردد، چيدمان واحدهای درسی به گونه‌ای انجام شده است که در ترم اول کمتری فشار بر دانشجويان وارد گردد. اين ترم به عنوان ترم تطبيقی دانشجويان به محيط جديد خود در نظر گرفته شده است. در ترم های بعدی به مرور زمان، تعداد واحدها افزايش می‌يابد. واحدهای درسی در پنج گروه عمومی، پايه، اصلی، اختصاصی و کارآموزی در عرصه طبقه‌بندی می‌شوند. در ترم‌های تحصيلی ابتدايی بيشترين سهم مربوط به واحدهای عمومی، سپس پايه و اصلي و درنهايت در ترم‌ها پايانی دوره، تقريبا تمامی واحدها اختصاصی می‌باشند. اين چيدمان خاص برای بازدهی حداکثری دانشجويان در نظر گرفته شده است.

 

 

ترم اول علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظری

عملی

پيش‌نياز

1

اندیشه اسلامی 1   2 2

0

-

2

زبان انگلیسی عمومی (زبان پیش)  3(2) 3(2)

-

-

3

تربیت بدنی 1  1  -

1

-

4

 بیوشیمی مقدماتی  4  2

2

-

5

آمارحیاتی  2  2 -

-

6

آناتومی 1  1 -

-

7

روش‌های مطالعه و یادگیری  2  2

-

-

8

مبانی روانشناسی   2 2 - -

9

کامپیوتر 1 1 - -

جمع کل واحدهای ترم

20(19) 15(14) 3

 

تعداد واحدهای عمومي:

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحد های اختصاصی: -

 

 

ترم دوم علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظری

عملی

پيش‌نياز

1

آشنایی با قانون اساسی(اختیاری )  2  2

 -

-

2

 تربیت بدنی 2  1  -

1

-

3

فیزیولوژی 3 3

-

-

4

 میکروب‌شناسی عمومی  3 2

1

-

5

 اپیدمیولوژی بیماری‌ها 2
2
-

آمارحیاتی

6

 انگل‌شناسی 2
1
1

-

7

جامعه شناسی پزشکی  2 2

-

-

8

بیوشیمی متابولیسم 4 3

1

بیوشیمی مقدماتی

9

زبان عمومی 3 3

-

 

جمع کل واحدهای ترم

 20 16(18) 4

 

تعداد واحدهای عمومی:

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحدهای اختصاصی: -

 

 

 

ترم سوم علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظری

عملی

پيش‌نياز

1

ادبیات فارسی 3 3

-

-

2

دانش خانواده و جمعیت 2 2

-

-

3

بهداشت عمومی 2 2

-

 اپیدمیولوژی بیماریها 

4

میکروب مواد غذایی 3 2

1

میکروب‌شناسی عمومی-انگل‌شناسی

5

 پاتوفیزیولوژی 2 2 -

فیزیولوژی

6

تغذیه اساسی 1 3 3 -

بیوشیمی متابولیسم 

7

 تغذیه اساسی 2  3 3

-

بیوشیمی متابولیسم

8

زبان تخصصی  2 2 - زبان عمومی

جمع کل واحدهای ترم

 20 19 1

 

تعداد واحدهای عمومی: 2

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحدهای اختصاصی: -

 

 

 

ترم چهارم علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظري

عملي

پيش نياز

1

 اندیشه اسلامی 2  2  2

-

-

2

بهداشت و مسمومیت‌های غذایی   2 2

-

بهداشت عمومی- میکروب‌شناسی عمومی

3

 شیمی و تجزیه مواد غذایی 3
2

1

بیوشیمی مقدماتی

4

اصول تنظیم برنامه‌­های غذایی 1
1
-

تغذیه اساسی 1 و 2

5

اکولوژی غذا و تغذیه  2
2
-

جامعه شناسی پزشکی

6

کاربرد رایانه در علوم تغذیه 1
-

1

آمار حیاتی

7

فیزیولوژی تغذیه  2 2
 - فیزیولوژی-تغذیه اساسی 1 و 2

8

اصول برنامه­ ریزی و مدیریت برنامه ­های تغذیه‌ای

2
 2 -
جامعه شناسی پزشکی

9

ارزیابی وضعیت تغذیه

3 2 1 اپیدمیولوژی بیماری‌ها – تغذیه اساسی1 و 2
10

زبان تکمیلی 1

1 1 -  
11

کارافرینی و مهارت‌های شغلی

1 1 -  

جمع کل واحدهای ترم

20  17 3

 

تعداد واحدهای عمومی:

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحدهای اختصاصی: -

 

 

 

ترم پنجم علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظری

عملی

پيش‌نياز

1

تاریخ امامت  2
2

-

-

2

داروشناسی  2 2

-

 بیوشیمی متابولیسم

3

اصول ایمونولوژی 2
2

 -

بیوشیمی مقدماتی و متابولیسم

4

مدیریت خدمات غذایی 
 2 2

-

 مبانی روانشناسی، جامعه ­شناسی پزشکی، تغذیه اساسی 1 و 2

5

 اصول و روش‌های نگهداری مواد غذایی 2
 2 -

بهداشت عمومی- میکروب شناسی عمومی

6

تغذیه در دوره‌های زندگی 3
2 1

فیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه­‌های غذایی

7

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی 1
 1

 -

زبان تخصصی

8

رژیم درمانی 1  3
3 - فیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه‌های غذائی، پاتوفیزیولوژی

9

روش تحقیق در علوم بهداشتی 

2
 - - آمار حیاتی، اپیدمیولوژی بیماری‌ها، ارزیابی وضعیت تغذیه

10

سمینار تغذیه

       

جمع کل واحدهای ترم

19 18  1

 

تعداد واحدهای عمومی:

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحدهای اختصاصی: -

 

 

 

ترم ششم علوم تغذيه

رديف

نام درس

تعداد

نظری

عملی

پيش‌نياز

1

تفسیر موضوعی قرآن  2  2

-

-

2

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  2  2

-

-

3

اثر فرایند بر ارزش غذایی 2 2

 -

اصول و روش‌های نگه­داری مواد غذایی، شیمی تجزیه

4

تغذیه گروه‌­ها و شرایط ویژه 2 2

 -

فیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه­‌های غذایی 

5

 رژیم درمانی2  3 3 -

 رژیم درمانی 1

6

بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه 2 2 -

فیزیولوژی تغذیه، اپیدمیولوژی بیماری‌ها 

7

خدمات تغذیه‌ای در نظام مراقبت‌های بهداشتی  2  2

 -

بهداشت عمومی

8

پروژه  2  2 - -

9

اصول آموزش و مشاوره تغذیه 

 2  1 1  تغذیه در دوره‌های زندگی-مبانی روانشناسی
 

زبان تکمیلی 2

1 1 -  

جمع کل واحدهای ترم

17  16 1

 

تعداد واحدهای عمومی:17

تعداد واحدهای دروس پايه:

تعداد واحدهای اختصاصی: -

 

 

ترم هفتم علوم تغذيه

 رديف

نام درس

تعداد واحد عملی

پیش‌نیاز

 1

کارآموزی تغذیه در بیمارستان

9

 

جمع کل واحدهای کارآموزی در عرصه در ترم

9

 


 

ترم هشتم علوم تغذيه

 رديف

نام درس

تعداد واحد عملی

پیش نیاز

1

کارآموزی در عرصه (بخش صنایع غذایی)

3

 

2

کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکر جامعه

6

 

جمع کل واحدهای کارآموزی در عرصه در ترم

9