لیست دروس

Last Updated on Thursday, 18 August 2016 08:53 |

 

1ـ نام دوره: کارشناسی پیوسته علوم تغذیه

 

2ـ طول دوره و ساختار آن: مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‏ریزی علوم پزشکی می‏‌باشد.

 

3ـ تعداد کل واحدهای درسی: 130

 

4ـ تقسیم‌بندی واحدهای درسی:

الف)دروس پایه: 25 واحد

ب) دروس اصلی: 37 واحد

ج)دروس اختصاصی: 28 واحد

د) کارآموزی در عرصه: 18 واحد

ه) دروس عمومی: 22 واحد

 

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc)  رشته علوم تغذیه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

ـــ

01

روش‏‌های مطالعه و یادگیری

2

34

ـــ

34

ـــ

02

بیوشیمی مقدماتی

4

34

68

102

ـــ

03

فیزیولوژی

3

51

ـــ

51

ـــ

04

آناتومی

1

17

ـــ

17

ـــ

05

آمار حیاتی

2

34

ـــ

34

ـــ

06

مبانی روانشناسی

2

34

ـــ

34

ـــ

07

جامعه‌شناسی پزشکی

2

34

ـــ

34

ـــ

08

اپیدمیولوژی بیماری‏‌ها

2

34

ـــ

34

05

09

بهداشت عمومی

2

34

ـــ

34

08

10

میکروب‌شناسی عمومی

3

34

34

68

ـــ

11

انگل‏‌شناسی

2

17

34

51

ـــ

جمع

 

25

 

 

 

 


ب: جدول دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه:

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

12

بیوشیمی متابولیسم

4

51

34

68

02

13

بهداشت و مسمومیت‏‌های غذایی

2

34

ـــ

34

09-10

14

میکروب‏‌شناسی مواد غذایی

3

34

34

68

10-11

15

اصول و روش‏‌های نگهداری مواد غذایی

2

34

ـــ

34

09-10

16

شیمی تجزیه مواد غذایی

3

34

34

68

02

17

اثر فرآیند بر ارزش غذا

2

34

ـــ

34

15-16

18

تغذیه اساسی(1)

3

51

ـــ

51

12

19

تغذیه اساسی(2)

3

51

ـــ

51

12

20

فیزیولوژی تغذیه

2

34

ـــ

34

03-18-19

21

زبان تخصصی

2

34

ـــ

34

7 از درس عمومی

22

اصول تنظیم برنامه‌‏های غذایی

1

17

ـــ

17

18-19

23

اصول ایمونولوژی

1

17

ـــ

17

02-12

24

داروشناسی

2

34

ـــ

34

12

25

مدیریت خدمات غذایی

2

34

ـــ

34

06-07-18-19

26

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

1

ـــ

34

34

05

27

اکولوژی غذا و تغذیه

2

34

ـــ

34

07

28

پاتوفیزیولوژی

2

34

ـــ

34

03

جمع

 

37

 

 

 

 ج: جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

29

تغذیه در دوره‏‌های زندگی

2

34

ـــ

34

20ـ22

30

تغذیه گروه‏‌ها و شرایط ویژه

2

34

ـــ

34

20ـ22

31

خدمات تغذیه‏‌ای در نظام مراقبت‏‌های بهداشتی

2

34

ـــ

34

09

32

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه‏‌های تغذیه‌‏ای

2

34

ـــ

34

07

33

ارزیابی وضع تغذیه

3

34

34

68

08ـ18ـ19

34

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

1

17

ـــ

17

21

35

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

2

17

34

51

06ـ29

36

بیماری‏‌های ناشی از سوء تغذیه

2

34

ـــ

34

08ـ20

37

رژیم درمانی(1)

3

51

ـــ

51

20ـ22ـ28

38

رژیم درمانی(2)

3

51

ـــ

51

37

39

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

34

ـــ

34

05ـ08ـ33

40

سمینار تغذیه

2

34

ـــ

34

 

41

پروژه

2

34

ـــ

34

 

جمع

 

48

 

 

 

 

 

 

د: جدول واحدهای کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

42

 

الف: بخش صنایع غذایی

          صنایع گوشت و روغن

          صنایع شیر، لبنیات و غلات

          صنایع کمپوت، کنسرو و نوشابه

          اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی

 

3

153

43

 

ب: کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه

          مراکز روستایی

          مراکز شهری

          مراکز شهرستانی و سایر مراکز جامعه

 

 

2

2

2

 

102

102

102

44

 

پ: کارآموزی تغذیه در بیمارستان

          مدیریت بخش غذایی بیمارستان

          آزمایشگاه تشخیص طبی

          بخش بیماری‏‌های کودکان

          مشاوره بیماران سرپایی

          بخش گوارش، کبد و پانکراس

          بخش قلب، عروق و CCU

          بخش دیابت و غدد درون ریز

          بخش جراحی و ICU

          بخش کلیه

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

جمع

 

18

 

 

 

ه: جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت دروس

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

1

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام*

4

68

ــ

68

ــ

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

6

ادبیات فارسی

4

51

ــ

51

ــ

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

ــ

51

ــ

8

تربیت بدنی (1)

1

ــ

34

34

ــ

9

تربیت بدنی (2)

1

ــ

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

ــ

34

ــ

جمع

 

22

 

 

 

 

 

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.

 

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

   

پیش نیاز

 

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

1ـ مبانی نظری اسلام

011

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

2

34

 

34

 

 

012

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

2

34

 

34

 

 

013

انسان در اسلام

2

34

 

34

 

 

014

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

34

 

34

 

2ـ اخلاق اسلامی

021

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

34

 

34

 

 

022

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

34

 

34

 

 

023

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

34

 

34

 

 

024

عرفان عملی اسلام

2

34

 

34

 

3ـ انقلاب اسلامی

031

انقلاب اسلامی ایران

2

34

 

34

 

 

032

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

34

 

34

 

 

033

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

34

 

34

 

4ـ تاریخ و تمدن اسلامی

041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

34

 

34

 

 

042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

34

 

34

 

 

043

تاریخ امامت

2

34

 

34

 

5ـ آشنایی با منابع اسلامی

051

تفسیر موضوعی قرآن

2

34

 

34

 

 

 

 

2

34

 

34

 

 

052

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

34

 

34

 

 

 

 

2

34

 

34

 

جمع

 

 

12

408

 

408