ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

Published Date | Hits: 3410

رشته های کارشناسی ارشد که با مدرک کارشناسی تغذیه می توان در کنکور آن شرکت نمود.

سال 96-95

سال 94-95

سال 94-93

سال 93-92

سال 92-91

سال 91-90

سال 90-89

سال 89-88

سال 88-87

سال 87-86

سال 86-85

 

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد

پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد

پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

 

96

79

100

104

104

76

61

1431

40

1094

36

1087

34

897

24

823

علوم تغذیه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تغذیه بالینی

73

-

66

-

-

36

20

208

14

360

14

145

10

179

10

228

علوم بهداشتی در تغذیه

16

21

20

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

52

47

34

36

36

28

10

134

5

94

-

-

-

-

-

-

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

23

-

13

-

-

22

20

550

15

451

10

421

6

394

6

411

علوم و صنایع غذایی

(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

8

10

9

12

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

میکروب شناسی مواد غذایی

153

165

163

186

173

119

85

1633

37

1697

55

1781

37

1664

45

1814

بیوشیمی بالینی

65

75

54

80

94

65

42

1860

42

1635

26

1599

16

1331

16

1219

ژنتیک انسانی

44

71

70

135

93

68

25

397

14

291

26

360

4

111

12

313

سم شناسی

9

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

31

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سلامت سالمندی

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ترکیبات طبیعی و دارویی

119

134

143

125

113

100

78

385

41

414

34

467

41

609

25

572

علوم تشریحی

80

74

97

64

70

41

21

447

29

347

12

519

14

670

12

645

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی