زبان‌شناسی و آوا‌شناسی بالینی

Published Date | Written by Super User Hits: 7940

 

نام درس:‌ زبان‌شناسی و آوا‌شناسی بالینی                                   کد درس: 06

 

پیش‌نیاز:‌ آزمایشگاه گفتار و زبان

 

تعداد واحد: 2 واحد(1 واحد نظری-1 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری-عملی

 

هدف کلی درس: آشنایی با چگونگی تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف گفتار و زبان از دیدگاه زبان‌شناسی بالینی.

 

شرح درس:

در این درس دانشـجو با روش بررسـی و تجزیـه و تحلیـل ابعـاد مختلـف گفتـار و زبـان از دیـدگـاه زبان‌شناسی بالینی آشنا می‌شود و شیوه‌های زبان‌شناسی در تعیین و اندازه‌گیری شاخص‏‌های مطالعه و بررسی گفتار و زبان را فرا می‌گیرد.

 

رئوس مطالب:

نظری(17 ساعت):

1- مبانی نظری زبان‌شناسی نوین و دیدگاه‌های جدید در مطالعه گفتار و زبان.

2- زبان‌شناسی بالینی، تعاریف و دیدگاه‌ها

3- آوا‌شناسی و واج‌شناسی بالینی.

4- روش‌های بررسی و تجزیه و تحلیل گفتار فارسی معیار و گفتار دارای اختلال بر اساس اصول زبان‏‏‌شناسی و آوا‌شناسی بالینی.

5- شاخص‌های ارزیابی زبان

6- نحوه‌ی ارزیابی سطوح مختلف زبانی در اختلال‌های گفتار و زبان افراد فارسی‌زبان.

 

عملی(34 ساعت)

1- تحلیل نمونه‌های گفتار طبیعی.

2- تحلیل نمونه‌های گفتار دارای اختلال.

3- بررسی ویژگی‌های آکوستیکی-ادراکی گفتار دارای اختلال با استفاده از ابزار آزمایشگاهی.

 

منابع اصلی درس:

1- Lesser,Ruth & Arnold, Edward. (1981).Linguistic investigation of Aphasian.

2- Crystal,david (1981). Grammatical Analysis of language.

3- Crystal, david (1981). Clinical Linguistics. London :whurr Pub

1- باطنی، محمد‏رضا. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر.

2- ثمره، یدالله. آواشناسی زبان فارسی. تهران. مرکز نشر دانشگاهی،1365.

3- اسمیت، نیل و ویلسون. دیرری. زبان شناسی نوین، نتایج انقلاب چامسکی.(ترجمه ابوالقاسم سهیلی و همکاران)،تهران: انتشارات آگاه، 1376.

4-نیلی پور، رضا. زبان شناسی و آسیب شناسی زبان. تهران: هرمس،1380.

 

شیوه ارزشیابی:

- حیطه شناختی: ارزشیابی دانشجو در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی انجام می‌شود.

- حیطه‌ی روانی-حرکتی: نمونه‌های گفتار طبیعی و مختل توسط دانشجو مورد تجزیه و تحلیل زبانی و آوایی قرار می‌گیرد و با استفاده از چک لیست ارزشیابی می‌شود.

 

Category: پایه