عصب - روانشناسی زبان

Published Date | Written by Super User Hits: 7391

 

نام درس: عصب- روانشناسی زبان                                             کد درس: 05

 

پیش‌نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد

 

نوع واحد: نظری

 

هدف کلی درس: آشنایی با مبانی عصب- روانشناسی زبان و ارتباط آن با گفتار و زبان.

 

شرح درس:

در این درس دانشجویان با سازمان‌بندی زبان در مغز و دیدگاه‌های‏ مختلف در این زمینه آشنا می‌شود و دیدگاه‏‌های ارزیابی و شناخت اختلالات زبان بر مبنای عملکرد و آسیب‌های مغزی را فرا می‌گیرد.

 

رئوس مطالب (34 ساعت نظری):

1- تعریف عصب- روان شناسی وتاریخچه آن

2- آراء و عقاید جدید در رابطه با سازمان‌بندی قشر مخ.

3- تعریف عصب‏‌شناسی زبان و تاریخچه پیدایش آن.

4- پردازش اطلاعات زبانی در نیمکره‌های مغز.

5-عملکرد‌های زبانی نواحی زیر قشر مغز.

6-دیدگاه‌های عصب‌شناسی زبان.

الف- دیدگاه تقلیل‌گرا

ب- دیدگاه کل‌گرا

ج- دیدگاه سازمان‌بندی عملکردی مغز.

د- دیدگاه تکوینی

7- مبانی عصب‌شناختی اجزای زبان: فونولوژی،مورفولوژی، نحو، معنا و کاربرد.

8-آسیب‌های زبانی ناشی از ضایعات مغزی.

 

منابع اصلی درس:

1-Chapey, Roberta.(2001)language  intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorbers.4th ed. London. William and wilkins.

2- Brad, shaw, mattingley, Jason B. (1995). Clinical neurophysiology Califonia Academic.

3- Reisberg, Daniel (2001), Cognition; Exploring  the  science of the mind (2nd ed). New  York: WW.Norton & Company.

 

شیوه ارزشیابی:   

ارزشیابی دانشجو در حیطه شناختی و در اواسط و پایان دوره به صورت تشریحی انجام می‌شود.

 

 

Category: پایه