آمار و روش پژوهش پیشرفته

Published Date | Written by Super User Hits: 7354

 

 

نام درس: آمار و روش پژوهش پیشرفته                                  کد درس: 03

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: (2 واحد نظری ـ 1 واحد علمی)

 

نوع واحد: نظری ـ علمی

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با روش‌های پیشرفته پژوهشی و آماری در تحقیقات بهداشتی و فراگیری تلفیق آن در طراحی و نوشتن طرح‌های پژوهشی.

شرح درس: در این دانشجویان، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری و روش‌های پیشرفته ی پژوهشی را فرا گیرد تا بتوانند در آینده از ایـن دانـش در انجـام کارهـای پژوهشـی استفاده کنند.

 

رئوس مطالب

نظری (34 ساعت)

الف: روش پژوهش:

1- مر.ری بر آمار و روش پژوهش مقدماتی.  

2- پژوهش‌های گروهی تک نفره.

3- روش‌های پژوهشی در تحقیقات مربوط به رشد (Developmental)

4- روش‌های پژوهشی در همه‏ گیر‌شناسی و وجود ریسک فاکتورها (عوامل خطر)

5-پژوهش‌های بالینی، کار آزمایی بالینی و مداخله‏‌ای

6-طرح‌های مختلف پژوهش‌های تک نفره.

ب: آمار:

1- آشنایی با توزیع‌های احتمال.

-  دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، چند جمله‌ای، پوآسن، نمایی و گاما.

2- مروری بر آنالیز رگرسیون ساده – مدل خطی (LM).

3- رگرسیون چند متغیره.

4- استراتژی انتخاب مدل.

5- مروری بر آنالیز واریانس و آزمون t.

6- آنالیز واریانس دو طرفه مدل خطی تعمیم یافته.

7- آنالیز کوواریانس.

8- آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات.

9- ریسک نسبی وOR .

10- آنالیز رگرسیون لجستیک (Logistic regression).

11- آنالیز رگرسیون شمارشی (لگاریتم خطی).

12- آنالیز زمان وقوع حادثه.

 

عملی (34 ساعت)

1- نوشتن یک طرح پژوهشی.

2- اجرای آزمایشی طرح در نمونه محدود (پایلوت).

3- ثبت وطبقه بندی اطلاعات.

4- تعیین آزمون‌های آماری .

5- اجرای آزمون‌های آماری.

6- تحلیل نتایج بررسی.

 

منابع اصلی درس:

1- Cozby, paul C (2003) Methobs in behavioral research.8 thed.Boston: Mc Grow Hill.

2- Corver. Robert H, (2000). Doing data analysis with Pacific  Grove:  Duxbury.

3- Berry, Donald  A. (1996) Statostocal: Theory ana methobs, (2th ed). Belmont. Duxbury Press.

 

شیوه ارزیابی:ارزشیابی دانشجویان در اواسط و پایـان دوره بـه صـورت تشـریحـی برای حیطـه شناختی ، و بررسی طرح پژوهش نوشـته شده‌ی دانشجویان با اسـتفاده از چـک لیسـت بـرای حیطـه مهارتی انجام می‌شود.

 

 

Category: پایه