آزمایشگاه گفتار زبان

Published Date | Written by Super User Hits: 5697

 

نام درس: آزمایشگاه گفتار زبان                                  کد درس: 02

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2

 

نوع واحد: عملی

 

هدف کلی درس: افزایش مهارت دانشجو در بکارگیری ابزارو وسایل الکترونیکی و نرم افزاری در شناخت و تجزیه و تحلیل گفتار زبان و آشنایی با کاربرد آنها در گفتار درمانی و پژوهش.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو با ابزارها و وسایل آزمایشگاهی برای شناخت و ارزیابی جنبه‌های مختلف گقتار و زبان آشنا می‌شود و چگونگی استفاده از آن‌ها را در گفتار‏درمانی فرا می‌گیرد و شیوه‌ها و روش‌های استفاده از آن‌ها در پژوهش‌های طبیعی و بالینی گفتار و زبان را می‌آموزد.

 

رئوس مطالب (68 ساعت)

1- صوت: الکترولارینگوگرافیکی (یا الکتروگلوتوگرافی)، بررسی تنفس برای گفتار، لارنگوسکوپی

2- صوت و تشدید: سنجش میزان خیشومی‏شدگی گفتار، آکوستیک رینومتری، ارزیابی V.P.S.

3- تولید: الکتروپلاتوگرافی، آنالیز گفتار و طیف‌نگاری.

4-اختلالات حرکتی گفتار، الکترومیوگرافی، الکترولارینگوگرافی و بررسی تنفس برای گفتار.

5- اختلال در روانی گفتار: بررسی تنفس برای گفتار، آنالیز گفتار و مایو گرافی.

6- توانایی تشخیص و تمیز آسیب دیدگی مغز در .EEG,M.R.I, BrainM, C.Tscan

 

منابع درس:

1-J.Ball  Martin&Code  Chris. (1977) Instrumental Clinical Phonetics. U.K.Whurr Publishers.

2- Beken R.J.Orlikoff F. Robert.(1999) Clinical management of speech and voice Zoo  singular  pob.

 

 

شیوه‌ی ارزشیابی:

حیطه مهارتی: هر دانشجو باید دو بیمار مبتلا به هریک از اختلالات زیر را انتخاب کند و آنهـا را بـا ابزار های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج را به همراه شرح حـال مربوطـه گـزارش نمایـد. فعالیت‌های دانشجو با استفاده از چک لیست ارزشیابی می‌شود. بیمـاران انتخـابی از گـروه‌هـای زیـر می‌باشند:

1- لکنت  2- افت شنوایی  3- دیس آرتری  4- زبان‌پریشی  5- اختلال در صوت و تشدید.