اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون‌سازی

Published Date | Written by Super User Hits: 7917

 

نام درس: اندازه‌گیری، ارزشیابی و آزمون‏‌سازی                                 کد درس: 04

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 3 واحد (1 واحد نطری- 2 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری- علمی

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفاهیم اندازه‌گیری، ارزشیابی و آزمون‌سازی و فراگیری مراحل و شیوه طراحی آزمون‏‌ها و شیوه‏‌های اندازه‏‌گیری و مقیاس‌سازی.

 

شرح درس:

در این درس دانشجویان نحوه آزمون‌سازی و مقیاس‌های اندازه‌گیری را فرا می‌گیرند تا در آینده بتوانند با استفاده دستاورد‌های پژوهشی برای ارزیابی و شناخت جنبه‌های طبیعی و آسیب‌دیده، آزمون‌های مناسب طراحی و تدوین کنند.

 

رئوس مطالب (17 ساعت نظری- 68 ساعت عملی):

1- تعریف اندازه‌گیری، ارزیابی و ارزشیابی. (Measurement, assessment, evaluation)

2- مقیاس‌ها و اندازه‌گیری.

3- روایی و پایایی اندازه‌گیری.

4- انواع پایانی.

5- انواع روایی.

6- طراحی آزمون.

7- مقیاس‌سازی.

8- تجزیه و تحلیل پرسش (item analysis).

9- تورش (اعمال نظر) در آزمون‌بـازی (Bias in Testing).

10- تعمیم‌پذیری و روایی بیرونی.

11- نظریه‌های مختلف اندازه‌گیری:

الف- کلاسیک (قدیمی) (Classic).

ب- راش (Rash).

ج- پرسش و پاسخ (Item respones).

د- آنالیز عامل (تحلیل عامل) (Factor Analysis).

12- انتخاب موضوع برای آزمون‌سازی.

الف- طراحی آزمون.

ب- اجرای آزمون در یک گروه کوچک.

ج- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون.

 

منابع اصلی درس:

1- هومن، حیدر علی.روان سنجی کاربردی. (ترجمه). تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

2-ستاری، بهزاد. روان سنجی پیشرفته کاربردی (نظریه، پاسخ و پرسش). مشهد. انتشارات به نشـر، آستان قدس رضوی. 1382

3- Bond, T.G.Applying the Rasch Models: fundamrntal measurement in the humam science.

4- Mc Donald, R.P.Test Theory: A unisied treatment.

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی در حیطه شناختی در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی، و در حیطه روانی- حرکتی با استقاده از چک لیست انجام می‌شود.

 

Category: پایه