اختلالات اکتسابی زبان

Published Date | Written by Super User Hits: 5803

 

نام درس: اختلالات اکتسابی زبان                                                     کد درس: 10

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد (1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

نوع واحد: نظری ـ عملی

 

هدف کلی درس:

افزایش دانش، آگاهی و توانایی نقد و بررسی متون به منظور دستیابی به دیدگاه‏‌ها و نگرش‌های جدید در آسیب‌شناسی، ارزیابی و شیوه‏‌های بهبود بخشیدن به اختلالات اکتسابی زبان.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو جنبه‏‌های مختلف اختلالات اکتسابی زبان را مورد بررسی قرار می‏‌دهد، با تأثیر متقابل اختلال بر فرد و خانواده آشنا می‏‌شود، نقش عوامل مختلف در اختلالات را فرامی‌گیرد و با آگاه‏ شدن از دیدگاه‌های مختلف اصول و شیوه‏‌های چاره اندیشی برای بهبود بخشیدن به اختلالات اکتسابی زبان را می‌آموزد.

 

رئوس مطالب:

نظری (17 ساعت):

1ـ کارکرد مغز در ارتباط با زبان.

2ـ انواع اختلالات اکتسابی زبان (زبان پریشی، نقایص عقلانی، آسیب به نیمکره راست).

3ـ شالوده‌های نوروپاتولژیک زبان پریشی.

4ـ روش‌های بررسی بالینی و آزمایشگاهی زبان پریشی.

5ـ آزمون‏‌ها و معیارها در بررسی اختلالات اکتسابی زبان.

6ـ سازوکارهای بهبودی مغز.

7ـ بهبودپذیری در زبان پریشی و انواع مقاوم آن.

8ـ زبان پریشی در دوزبانه‌ها و چند زبانه‏‌ها.

9ـ دیدگاه‌های بهبود بخشیدن به زبان پریشی (روانی ـ اجتماعی، عملکردی، سنتی، عصبی ـ روانی ـ شناختی، عصبی ـ زبانی ـ شناختی).

10ـ تجزیه و تحلیل یافته‏‌ها و چاره ‏اندیشی برای بهبود بخشیدن به اختلالات اکتسابی زبان.

 

عملی (34 ساعت):

1ـ ارزیابی نمونه‏‌ای از بیماران مبتلا به اختلالات اکتسابی زبان.

2ـ تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی.

3ـ طرح‌ریزی برنامه درمان با شیوه‏‌های گفتار درمانی.

4ـ اجرای آزمایشی گفتار درمانی و تجزیه و تحلیل نتایج آن.

5ـ تهیه و ارائه گزارش درباره نمونه مورد بررسی.

 

منابع اصلی درس:

  1. Chapey, Roberta. (2001). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders. 4 th ed. London: Williams and Wilkins.
  2. Perkins. H. William. (1983), Language handicaps in adults. N.J: Stratton.
  3. Rhea Paul. (2001). Language disorders from Infancy Through adolescence. 2th ed. The C.V. Mosby.


 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در دو مقوله ارائه شفاهی و کتبی مطالب انجام می‏‌گیرد و در حیطه عملکردی با استفاده از چک لیست صورت پذیرد.

Category: اختصاصی