اختلالات صوت

Published Date | Written by Super User Hits: 6041

 

نام درس: اختلالات صوت                                            کد درس: 09

 

پیش نیاز: آزمایشگاه گفتار و زبان                  

        

تعداد واحد: 2 واحد (1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری ـ عملی

 

هدف کلی درس:

افزایش دانش، آگاهی و توانایی نقد و بررسی متون به منظور دستیابی به دیدگاه‌ها و نگرش‌های جدید در آسیب‌شناسی، ارزیابی و شیوه‏‌های بهبود بخشیدن به اختلالات صوت.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو جنبه‏‌های مختلف اختلالات صوت را جمع‏‌آوری می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد، با تأثیر متقابل اختلال بر فرد و خانواده آشنا می‌شود، نقش عومل مختلف در اختلالات صوت را فرا می‏‌گیرد و اصول و شیوه‌های چاره‌اندیشی برای بهبود بخشیدن به اختلالات صوت را می‏‌آموزد.

 

رئوس مطالب:

نظری (17 ساعت):

1ـ ماهیت صوت، پارامترهای صوت و مکانیزم صداسازی.

2ـ روش‏‌های بالینی و آزمایشگاهی بررسی صوت.

3ـ معیارها و هنجارها در اندازه گیری صوت.

4ـ عوامل مؤثر بر صوت.

5ـ صوت حرفه‌ای (معیارها، روش‌های آموزشی و بهداشتی).

6ـ صوت و تغییر جنسیت.

7ـ اختلالات صوت و انواع اختلالات مقاوم نسبت به درمان.

8ـ علل اختلالات صوت.

9ـ روش‌های گفتار درمانی در درمان اختلالات صوت.

10ـ برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی در بهبود بخشیدن به اختلالات صوت.

 

عملی (34 ساعت):

1ـ ارزیابی نمونه‌ای از بیماران مبتلا به اختلال صوت.

2ـ تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی.

3ـ طرح‌ریزی برنامه درمان با شیوه‌های گفتار درمانی.

4ـ اجرای آزمایشی گفتار درمانی و تجزیه و تحلیل نتایج آن.

5ـ تهیه و ارائه گزارش درباره نمونه مورد بررسی.

 

منابع درس:

  1. Daniel R.Boone. (1986). The voice and voice therapy New Jersy: Englewood cliffs.
  2. Aronson, E Arnold, (1990). Clinical Voice Disorder. (3rd ed). London: Thieme.

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در دو مقوله ارائه شفاهی و کتبی مطالب انجام می‏‌گیرذ و در حیطه عملکردی با استفاده از چک لیست صورت می‌پذیرد.

 

Category: اختصاصی