چیدمان ترمی

Last Updated on Sunday, 11 August 2013 20:37 | Hits: 5855

برنامه پیشنهادی چهار ترم کارشناسی ارشد گفتار درمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تئوری

عملی

واحد

1

اندازه گیری ارزشیابی و آزمون سازی

1

2

3

2

آزمایشگاه گفتار و زبان

-

2

2

3

آمار و روش پژوهش پیشرفته

2

1

3

4

اختلالات زبان در دوران رشد

1

1

2

5

اختلالات واج شناختی و آواشناختی

1

1

2

جمع

5

7

12

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تئوری

عملی

واحد

1

زبان شناسی و آواشناسی بالینی

1

1

2

3

اختلالات روانی گفتار

1

1

2

4

روند طبیعی پردازش گفتار و زبان

2

-

2

5

عصب روانشناسی زبان

2

-

2

جمع

6

2

8

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تئوری

عملی

واحد

1

اختلالات صوت

1

1

2

2

اختلالات اکتسابی زبان

1

1

2

3

درس اختیاری (نگارش متون علمی و پژوهشی)

1

1

2

4

درس اختیاری (زبان تخصصی) 1 1

2

جمع

4

4

8

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

واحد

1

پروژه

4

جمع

4