لیست دروس

Last Updated on Thursday, 16 June 2016 11:41 | Hits: 3496

گروه گفتار درمانی

ورودی

نیمسال

درس

نوع درس

واحد تئوری

واحد عملی

مدرس

941

2

مهارت‌های فردی و اجتماعی

تکمیلی

2

0

آقای غفرانی

گروه علوم آزمایشگاهی

ورودی

نیمسال

درس

نوع درس

واحد تئوری

واحد عملی

مدرس

942

1

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

0

آقای ابروان

کامپیوتر تئوری

فناوری اطلاعات

0.5

0

آقای جهانگیر

کامپیوتر عملی گروه 1

فناوری اطلاعات

0

1.5

خانم حقانی

کامپیوتر عملی گروه 2

فناوری اطلاعات

0

1.5

خانم اسلامی

941

2

روش های مطالعه و یادگیری

تکمیلی

1

0

آقای جهانگیر

ادبیات فارسی

عمومی

3

0

خانم خواجه

932

3

آیین زندگی

عمومی

2

0

آقای رضاییان

آمار حیاتی با SPSS گروه 1

فناوری اطلاعات

2

0

آقای جهانگیر

آمار حیاتی با SPSS گروه 2

فناوری اطلاعات

2

0

آقای جهانگیر

مدیریت توسعه فردی

تکمیلی

1

0

خانم اصل شیرین

921

6

تفسیر موضوعی قرآن

عمومی

2

0

آقای کریمی

گروه علوم تغذیه

ورودی

نیمسال

درس

نوع درس

واحد تئوری

واحد عملی

مدرس

942

1

روش‌های مطالعه و یادگیری

عمومی

2

0

آقای جهانگیر

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

0

آقای ابروان

آمار حیاتی با SPSS گروه 1

فناوری اطلاعات

2

0

آقای غفرانی

آمار حیاتی با SPSS گروه 2

فناوری اطلاعات

2

0

خانم حمید

کامپیوتر تئوری

فناوری اطلاعات

0.5

0

آقای جهانگیر

کامپیوتر عملی گروه 1

فناوری اطلاعات

0

0.5

خانم محمدزاده

کامپیوتر عملی گروه 2

فناوری اطلاعات

0

0.5

خانم محمدزاده

مبانی روان شناسی

پایه

2

 

آقای غفرانی

941

2

آشنایی با قانون اساسی

(مشترک با 931)

عمومی

2

0

آقای مجتبی کریمی

932

3

ادبیات فارسی

عمومی

3

0

خانم خواجه

آیین زندگی

عمومی

2

0

آقای رضائیان

931

4

کارآفرینی و مهارت‌های شغلی

تکمیلی

1

0

آقای جهانگیر

آشنایی با قانون اساسی

(مشترک با 941)

عمومی

2

0

آقای مجتبی کریمی

922

5

تفسیر موضوعی قرآن

عمومی

2

0

آقای کریمی

مدیریت توسعه فردی

تکمیلی

1

0

آقای دکتر وارسته

921

6

تاریخ امامت

عمومی

2

0

آقای ابروان