پایان سال تحصیلی 95-96 و آغاز تعطیلات تابستان
تهیه و توزیع بسته های غذایی در میان خانواده های کم بهره توسط دانشجویان خیریه تبسم وارستگان
آزمون Openbook درس تفسیر موضوعی قرآن
آزمایشگاه میکروب شناسی
مجله RBMB در پایگاه علمی Scopus نمایه گردید
کسب رتبه اول در قسمت گویندگی و اجرا در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
برپایی چهارمین گالری عکاسی
جلسه مدیران روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه های شمال شرق کشور
روزهای آخر ترم دوم سال تحصیلی 95- 96
ویژه برنامه نیمه شعبان با حضور کودکان خیریه حضرت صاحب الزمان (عج)
جشن روز علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت

آمار و روش پژوهش پیشرفته

 

 

نام درس: آمار و روش پژوهش پیشرفته                                  کد درس: 03

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: (2 واحد نظری ـ 1 واحد علمی)

 

نوع واحد: نظری ـ علمی

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با روش‌های پیشرفته پژوهشی و آماری در تحقیقات بهداشتی و فراگیری تلفیق آن در طراحی و نوشتن طرح‌های پژوهشی.

شرح درس: در این دانشجویان، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری و روش‌های پیشرفته ی پژوهشی را فرا گیرد تا بتوانند در آینده از ایـن دانـش در انجـام کارهـای پژوهشـی استفاده کنند.

 

رئوس مطالب

نظری (34 ساعت)

الف: روش پژوهش:

1- مر.ری بر آمار و روش پژوهش مقدماتی.  

2- پژوهش‌های گروهی تک نفره.

3- روش‌های پژوهشی در تحقیقات مربوط به رشد (Developmental)

4- روش‌های پژوهشی در همه‏ گیر‌شناسی و وجود ریسک فاکتورها (عوامل خطر)

5-پژوهش‌های بالینی، کار آزمایی بالینی و مداخله‏‌ای

6-طرح‌های مختلف پژوهش‌های تک نفره.

ب: آمار:

1- آشنایی با توزیع‌های احتمال.

-  دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، چند جمله‌ای، پوآسن، نمایی و گاما.

2- مروری بر آنالیز رگرسیون ساده – مدل خطی (LM).

3- رگرسیون چند متغیره.

4- استراتژی انتخاب مدل.

5- مروری بر آنالیز واریانس و آزمون t.

6- آنالیز واریانس دو طرفه مدل خطی تعمیم یافته.

7- آنالیز کوواریانس.

8- آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات.

9- ریسک نسبی وOR .

10- آنالیز رگرسیون لجستیک (Logistic regression).

11- آنالیز رگرسیون شمارشی (لگاریتم خطی).

12- آنالیز زمان وقوع حادثه.

 

عملی (34 ساعت)

1- نوشتن یک طرح پژوهشی.

2- اجرای آزمایشی طرح در نمونه محدود (پایلوت).

3- ثبت وطبقه بندی اطلاعات.

4- تعیین آزمون‌های آماری .

5- اجرای آزمون‌های آماری.

6- تحلیل نتایج بررسی.

 

منابع اصلی درس:

1- Cozby, paul C (2003) Methobs in behavioral research.8 thed.Boston: Mc Grow Hill.

2- Corver. Robert H, (2000). Doing data analysis with Pacific  Grove:  Duxbury.

3- Berry, Donald  A. (1996) Statostocal: Theory ana methobs, (2th ed). Belmont. Duxbury Press.

 

شیوه ارزیابی:ارزشیابی دانشجویان در اواسط و پایـان دوره بـه صـورت تشـریحـی برای حیطـه شناختی ، و بررسی طرح پژوهش نوشـته شده‌ی دانشجویان با اسـتفاده از چـک لیسـت بـرای حیطـه مهارتی انجام می‌شود.